Nr 10
(czerwiec 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

Zapewne niejeden pracownik spotkał się z sytuacją, gdzie podpisaniu umowy o pracę towarzyszyło wystawienie weksla in blanco. Była to, i jak się okazuje nadal jest, powszechna praktyka stosowana przez pracodawców mająca na celu zabezpieczenie ich roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy [..]
Sąd, jako organ wymierzający karę za wykroczenie, orzeka według swego uznania, mając swobodę w orzekaniu kary i środka karnego, ograniczoną granicami (kary lub środka karnego) przewidzianymi przez ustawę. [..] Okoliczności łagodzące są podstawę do łagodzenia kary i środka karnego np. mogą doprowadzić do wymierzenia kary najłagodniejszego rodzaju, nadzwyczajnego złagodzenia kary, odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego [..]
Zgodnie z brzmieniem przepisu zawartego w art. 63.1 k.p. z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy, jak np. prawo do wynagrodzenia należnego pracownikowi w chwili śmierci czy ekwiwalent za urlop, po śmierci pracownika przechodzą w częściach równych na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki uzyskania prawa do renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Dopiero, gdy brak jest takich osób, prawa te wchodzą do spadku po zmarłym pracowniku [..]
Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji prawa pacjenta dostępu do dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji [..]

Inne numery biuletynu: