Nr 12
(sierpień 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przesłanką nabycia prawa do emerytury jest ziszczenie się ryzyka ubezpieczeniowego, polegającego na ograniczeniu zdolności do pracy na skutek osiągnięcia przez ubezpieczonego określonego wieku. Z treści art. 100 ust.1 cyt. ustawy wynika, iż prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa [..]
Zasadą jest, iż strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), co wynika wprost z przepisu art. 98 k.p.c. Wierzyciele niejednokrotnie kierując się powyższą zasadą zapominają o konieczności wysłania wezwania do zapłaty, a potem w sądzie dłużnik uznając roszczenie żąda zasądzenia kosztów procesowych i ostatecznie je uzyskuje [..]
[..] Brak porozumienia w przedmiocie kosztów utrzymywania dziecka prowadzi ostatecznie do złożenia pozwu o alimenty we właściwym Sądzie Rejonowym. Ustalając wysokość alimentów w pozwie należy wziąć pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka. Sąd zasądzając alimenty weźmie również pod uwagę możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej [..]

Inne numery biuletynu: