Nr 15
(listopad 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

Tryb sprawdzania czy pracownik spożywał alkohol określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. Zgodnie z brzmieniem § 8 w/w rozporządzenia na żądanie podejrzanego pracownika kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązana zapewnić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika [..]
Umowa partnerska [strona 4]
[..] Związek partnerski może trwać latami i dopóki trwa, dopóty nie ma problemów dotyczących rozliczeń. Problem bowiem zaczyna się w momencie, gdy partnerzy podejmują decyzję o rozstaniu i zachodzi konieczność podziału majątku jaki wspólnie wypracowali będąc razem. Nie dysponując umową partnerską nieraz trudno dojść do porozumienia w tych kwestiach. Związki partnerskie, zarówno homoseksualne jak i heteroseksualne, nie są w Polsce uregulowane prawnie [..]
[..] W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu. Uprawnienie to zostało przez ustawodawcę doprecyzowane w ust. 4 art. 129b Prawa o ruchu drogowym, stanowiącym iż [..]

Inne numery biuletynu: