Nr 16
(grudzień 2013)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż w/w, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Odpowiedzialność ta różni się od ogólnej odpowiedzialności za mienie pracodawcy. Przede wszystkim tym, iż pracownik musi naprawić szkodę do jej pełnej wysokości, nie tylko rzeczywistą szkodę ale i utracone korzyści [..]
Policjant lub strażnik miejski (gminny) w razie ujawnienia wykroczenia, nie musi od razu wystawiać sprawcy mandat lub spisywać dane sprawcy celem wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie, ale może zastosować środki oddziaływania wychowawczego przewidziane w przepisie art. 41 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten przewiduje pozakarne środki reakcji na wykroczenie, które mogą być zastosowane w sytuacji drobnych naruszeń, o niewielkiej szkodliwości, w której nawet grzywna przewidziana w trybie mandatowym byłaby zbyt surową karą [..]
Osobom wezwanym do sądu w charakterze świadka przepisy prawa nakazują osobiste stawiennictwo. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo osoby wezwane w charakterze świadka mogą zostać ukarane grzywną. Termin stawienia się takich osób do sądu często pokrywa się z czasem, w którym wykonują one obowiązki pracownicze. Zgodnie z §6 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. [..]

Inne numery biuletynu: