Nr 17
(styczeń 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Pracodawca przed wymierzeniem kary porządkowej każdorazowo powinien ocenić zachowanie pracownika, który odmawia pracy w godzinach nadliczbowych, pod kątem wskazanych wyżej kryteriów oraz skutki płynące z takiej odmowy dla zakładu pracy, a także powinien mieć na uwadze ilość zatrudnionych pracowników [..]
[..] Obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny istnieje niezależnie od ustroju majątkowego, który obowiązuje małżonków. Obowiązek ten istnieje również wtedy, gdy rodzina tworzona jest tylko przez małżonków. Jego celem jest zapewnienie środków materialnych, które umożliwią właściwe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych jej członków [..]
[..] W celu szybkiego i efektywnego rozpatrzenia sprawy, przewodniczący może wydawać różne zarządzenia przed rozprawą (np. zobowiązać pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew, zobowiązać strony do złożenia pism przygotowawczych i wniosków dowodowych). W toku postępowania pisma przygotowawcze mogą być składane tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, z wyjątkiem pism zawierających wnioski dowodowe [..]

Inne numery biuletynu: