Nr 18
(luty 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

Skarga na przewlekłość postępowania jest środkiem dyscyplinującym sąd w postępowaniu sądowym (m.in. z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ksiąg wieczystych, krajowego rejestru sądowego, rejestru zastawów), komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, prokuratora w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez niego lub przez niego nadzorowanym, do prowadzenia tych postępowań bez nieuzasadnionej zwłoki [..]
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie pracy do czasu pracy podlegają wliczeniu jedynie szkolenia wstępne oraz szkolenia z zakresu BHP. Brak jest w przepisach uregulowań odnośnie wliczania do czasu pracy pozostałych szkoleń. Na tym tle wśród komentatorów prezentowane są różne stanowiska [..]
Małżonkowie, u których nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego mogą żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo domagać się orzeczenia separacji. Podjęcie decyzji, co do wyboru rozwodu, bądź separacji może ułatwić wiedza czym charakteryzują się obie te instytucje i czym w praktyce różni się rozwód od separacji [..]

Inne numery biuletynu: