Nr 19
(marzec 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

Pracodawcy mają obowiązek poddać badaniom lekarskim każdego pracownika. Zgodnie z przepisami rozszerzony zakres badań obejmuje kierowców jak również osoby, którym pracodawca powierza, obok ich podstawowych obowiązków, prowadzenie pojazdów w ramach obowiązków służbowych. W sytuacji, gdy pracodawca powierza niektórym pracownikom, nawet sporadycznie, prowadzenie pojazdów w ramach obowiązków służbowych, pracownicy ci powinni przejść badania profilaktyczne [..]
W toku postępowania administracyjnego, właściwy organ prowadzący ww. postępowanie stoi na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmuje wszystkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli [..]
Zgodnie z art. 28 §1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka [..]

Inne numery biuletynu: