Nr 2
(październik 2012)

Artykuły w bieżącym numerze:

Zadatek można zastrzec w każdej umowie obligacyjnej jak również w umowach przedwstępnych i ramowych. Jeżeli chcemy wzmocnić pozycję strony, która dąży do wykonania umowy, warto wprowadzić takie zastrzeżenie umowne [..]
Zakaz puszczania luzem psa w lesie wynika z przepisu art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28.09.1991r., o lasach, a jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie z przepisu art. 166 k.w., który stanowi: Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kara grzywny jest wymierzana w granicach od 20 złotych do 5 tysięcy złotych [..]
Celem świadczeń alimentacyjnych jest zaspokajanie bieżących potrzeb uprawnionego. O takim zaspokajaniu potrzeb może być mowa tylko co do teraźniejszości lub przyszłości, ponieważ nie można mówić o pokrywaniu potrzeb przeszłych. Można jednak żądać z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty, odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem pokrycia niezaspokojonych potrzeb uprawnionego. W uzasadnionych przypadkach, sąd może rozłożyć takie świadczenie na raty [..]
[..] Najwięcej kontrowersji budzi nie nadawanie nazw ulic, a ich zmiana. Wiąże się ona bowiem z wydatkami mieszkańców, albowiem nowy adres oznacza zmianę dokumentów. Należy wyrobić nowe dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, a osoby prowadzące działalność gospodarczą [..]

Inne numery biuletynu: