Nr 24
(sierpień 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

Do końca 2007 roku osoby fizyczne posiadające psa musiały uiszczać podatek od posiadania psa. Obowiązujący ówcześnie rozdział 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierał oczywiście katalog osób zwolnionych z tego obowiązku tj. pod warunkiem wzajemności - członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych [..]
W polskim prawie karnym, zarówno podżegacz jak i pomocnik odpowiadają za czyn zabroniony w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary [..]
Zgodnie z art. 941 kodeksu cywilnego osoba fizyczna może rozrządzić całością lub częścią swojego majątku na wypadek śmierci jedynie przez testament. Obowiązujące przepisy nie ograniczają spadkodawcy w żaden sposób, jeśli idzie o wskazanie osoby spadkobiercy lub spadkobierców. Testament sporządzony przez spadkodawcę może w pewnych przypadkach okazać się nieważny. Art. 945 k.c. stanowi, iż testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony [..]

Inne numery biuletynu: