Nr 25
(wrzesień 2014)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym [..]
Zgodnie z treścią przepisu zawartego w art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności [..]
Prawo wniesienia reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej zostało przewidziane w przepisie art. 92 ustawy z dnia 23 listopada 2012r., - prawo pocztowe. W przepisie powyższym określony został krąg osób uprawnionych do złożenia reklamacji, miejsce złożenia reklamacji i termin. Szczegółowe warunki jakim powinna odpowiadać reklamacja, sposób wnoszenia, terminy wnoszenia oraz tryb postępowania reklamacyjnego został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r.- w sprawie reklamacji usługi pocztowej [..]

Inne numery biuletynu: