Nr 36
(sierpień 2015)

Artykuły w bieżącym numerze:

W obrocie gospodarczym bardzo często zdarza się, że regulowanie długu (świadczenia pieniężnego) względem kontrahenta odbywa się ratalnie, nieraz po terminie płatności. Jeśli całość zadłużenia zostanie uregulowana przed ustalonym przez strony terminem płatności to problemu dotyczącego zaliczania wpłat nie ma (brak odsetek za zwłokę, brak kosztów) [..]
Świadectwo pracy jest niezwykle ważnym dokumentem, albowiem zawiera ono wiele informacji zarówno dla pracownika jak i przyszłego pracodawcy, a także dla organów ZUS (w przypadku ubiegania się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych) [..]
Zdarza się, że niektóre osoby chcą z różnych powodów zmienić imię, nazwisko bądź imię i nazwisko. Kwestie dotyczące zasad zmiany imienia i nazwiska na inne imię lub nazwisko, właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w takich sprawach reguluje ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska [..]

Inne numery biuletynu: