Nr 45
(maj 2016)

Artykuły w bieżącym numerze:

[..] Celem ograniczenia władzy rodzicielskiej w trybie przepisu art. 109 k.r.o., jest ochrona dziecka oraz pomoc rodzicom niewłaściwie wykonującym władzę rodzicielską. Nie jest to więc środek represyjny, mający na celu „ukaranie” rodziców. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć obojga rodziców, albo tylko jednego z nich, podobnie jak może być zastosowane do wszystkich dzieci albo do niektórych [..]
[..] W doktrynie przeważa stanowisko, iż w razie spełnienia świadczenia bezpośrednio wierzycielowi (z pominięciem komornika), opłata stosunkowa powinna być ustalona w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, przy częściowej spłacie wierzyciela, opłata powinna być ustalona w wysokości 5% i pobierana od części świadczenia, której wierzyciel nie otrzymał [..]

Inne numery biuletynu: