Nr 3
(listopad 2012)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 96 ustawy prawo bankowe, banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych.

Bankowy tytuł egzekucyjny (bte) powinien zawierać:

 • oznaczenie banku, który wystawił bte i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona (chodzi o podanie nazwy banku z adresem jego siedziby i dokładnym jego oznaczeniem, w przypadku np. oddziału czy filii banku),
 • oznaczenie dłużnika zobowiązanego do zapłaty (podanie imienia i nazwiska albo nazwy osoby prawnej czy innego podmiotu posiadającego zdolność prawną),
 • wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności (w bte banki powinny oznaczać osobno kwotę należności głównej, osobno kwotę dochodzonych odsetek),
 • datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego (data musi mieścić się w przedziale czasowym wskazanym w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji),
 • oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia (katalog czynności bankowych obejmuje przepis art. 5 ust. 1 i 2 prawa bankowego),
 • wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia (oświadczenie banku mające moc prawną dokumentu urzędowego),
 • pieczęć banku wystawiającego bte,
 • podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu banku (tu konieczne jest dołączenie wyciągi z rejestru dokumentujące umocowanie osób podpisanych pod bte).

W przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku dłużnika można wystawić dalsze tytuły egzekucyjne.

Następna strona

Nr 3
(listopad 2012)

Prowadzenie egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej jest dłużnik rzeczowy oraz poręczyciel (cywilny lub wekslowy).

Warunkiem nadania bte przez sąd klauzuli wykonalności, jest dołączenie oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Dłużnik może się również poddać egzekucji wydania rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia.

Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności, sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.


Środki obrony dłużnika

Przed nadaniem bte klauzuli wykonalności dłużnikowi przysługuje możliwość wytoczenia powództwa ustalającego nieistnienie bądź istnienie w określonej przez niego wysokości zobowiązania objętego oświadczeniem o poddaniu się egzekucji (T. Żyznowski, Bankowy tytuł egzekucyjny i środki ochrony dłużnika, Prz. Sąd., 2000, nr 9 ,s. 91).

Następna strona

Nr 3
(listopad 2012)

Po wniesieniu do sądu wniosku o nadanie bte klauzuli wykonalności dłużnik może:

 • podnieść zarzuty formalne, czyli wskazać, że bte nie odpowiada warunkom określonym w przepisie art. 96 ust. 2 prawa bankowego, np. że został wystawiony na kwotę wyższą, niż wskazana w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, że został wystawiony po terminie wskazanym w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji,
 • podnieść zarzuty merytoryczne . np. art. 788, 1047 §2 k.p.c.

Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności dłużnik może się bronić:

 • składając zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności,
 • przez skorzystanie z powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 k.p.c., 8401 k.p.c.)

Egzekucja przeciwko osobie trzeciej

Bankowy tytuł egzekucyjny może być także podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, gdy osoba ta przejmie dług wynikający z czynności bankowej.

Jeżeli po dokonaniu czynności bankowej, obowiązek spełnienia świadczenia przeszedł na inne osoby w wyniku spadkobrania lub przekształcenia osoby prawnej albo gdy zachodzi potrzeba egzekucji z majątku wspólnego małżonków, podstawą egzekucji może być tytuł wykonawczy oparty na bankowym tytule egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności nadaną przez sąd przeciwko tym osobom.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl