Nr 50
(październik 2016)

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

W praktyce bardzo często, po otrzymaniu wezwania do zapłaty, dłużnik lekceważy takie pismo, albo zbyt pochopnie uznaje zadłużenie bez zastanowienia. Nie bez znaczenia jest fakt, iż spora część takich wezwań zawiera informację o skierowaniu sprawy na drogę postępowania cywilnego, co narazi dłużnika na dodatkowe koszty. W niektórych wezwaniach jest również informacja o złożeniu w trybie art 300 § 4 k.k. wniosku o ściganie przestępstwa w razie ustalenia, iż dłużnik wobec grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnił lub uszczuplił zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usunął, ukrył, zbył, darował, zniszczył, rzeczywiście lub pozornie obciążył albo uszkodził składniki swojego majątku.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty należy przede wszystkim:

  • sprawdzić status wierzyciela, a więc ustalić, czy faktycznie mamy zadłużenie u osoby, która kieruje do nas wezwanie do zapłaty lub u jej mocodawcy, gdy wezwanie kieruje pełnomocnik. Jeżeli nie pamiętamy czy faktycznie mamy takie zadłużenie u tej osoby, albo występuje do nas podmiot który skupuje wierzytelności, możemy wystąpić o przedłożenie kopii umowy z której wynika zadłużenie, umowy cesji wierzytelności (celem zweryfikowania statusu wierzyciela), pełnomocnictwa jeśli w imieniu wierzyciela działa pełnomocnik,
  • sprawdzić, czy zadłużenie zostało przez nas zapłacone czy nie. Jeśli ustalimy, iż faktycznie istnieje zadłużenie, to trzeba ustalić, czy jest ono przedawnione czy nie (tu sugeruję zasięgnięcie porady prawnika). Jeśli jest przedawnione należy w informacji zwrotnej podnieść zarzut przedawnienia. Jeśli już wcześniej zapłaciliśmy, powinniśmy przesłać wierzycielowi kopię pokwitowania lub wydruk przelewu za tę wierzytelność.
Następna strona

Nr 50
(październik 2016)

Jeśli już dłużnik zweryfikuje swoje zadłużenie, co do osoby wierzyciela oraz wysokości zadłużenia, ustalając, iż nie jest ono przedawnione, powinien wystąpić do wierzyciela z propozycją spłaty, nie dopuszczając do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wezwania do zapłaty obejmują termin po upływie którego wierzyciel wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę, ale dłużnik może spróbować zaproponować inny termin lub wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty. Wierzyciel podejmuje decyzję, czy przyjmuje warunki dłużnika, czy występuje z pozwem o zapłatę. W praktyce wygląda to tak, że znaczna większość wierzycieli negocjuje z dłużnikiem termin spłaty czy ewentualne rozłożenie na raty należności, albowiem i tak szybciej uzyskają zaspokojenie w ten sposób niż kierując sprawę na drogę postępowania sądowego.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl