Nr 14
(październik 2013)

Czy można pracować na urlopie macierzyńskim?

Art.184 k.p. stanowi, iż za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. Z treści art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, iż zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Żaden przepis prawa nie zakazuje pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego świadczenia pracy na rzecz innych podmiotów, w tym również na rzecz swojego pracodawcy, na podstawie umowy zlecenia, o dzieło czy umowy o pracę. Tak więc osoby, które chcą łączyć aktywność zawodową z opieką nad niemowlęciem, mogą być spokojne i nie muszą się obawiać, że zasiłek macierzyński zostanie im odebrany. W świetle prawa zasiłek macierzyński należy się osobie, która urodziła dziecko. Fakt ten jest bezsporny i ZUS nie może go zakwestionować. Z ochrony prawnej nie korzysta jedynie działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Natomiast podjęcie pracy na macierzyńskim na rzecz swojego szefa lub innego podmiotu takim działaniem przecież nie jest. Zgodnie z zasadą swobody umów zawartą w kodeksie cywilnym strony umowy mogą się dowolnie umówić w zakresie wzajemnych świadczeń.

Należy jednakże pamiętać, iż w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego ustawodawca wprowadza ograniczenia. Z treści przepisu zawartego w art. 29 ust. 7 cyt. wyżej ustawy wynika, iż w takiej sytuacji wysokość zasiłku pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu na zasadach określonych w art. 182.1 k.p.

Autor artykułu:
Magdalena Muzyk, radca prawny, kancelaria.mmuzyk@gmail.com
www.prawnik-bielsko.com.pl