Nr 12
(sierpień 2013)

Sposoby dochodzenia alimentów dla dziecka

Alimenty dla dziecka można ustalić dwojako: na mocy umowy notarialnej oraz na podstawie wyroku sądu zasądzającego alimenty. W imieniu dziecka nieletniego występować będzie jego opiekun prawny (najczęściej jest to matka).

Umowa alimentacyjna

Jest najszybszym sposobem dla ustalenia wysokości alimentów i sposobu płatności. Notariusz spisuje umowę alimentacyjną, w której rodzic (rodzice dziecka) zobowiązują się płacić ustaloną kwotę pieniężną i dobrowolnie poddają się egzekucji.

W razie zaniechania płacenia alimentów przez osoby zobowiązane, należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym wniosek o nadanie aktowi notarialnemu obejmującemu poddanie się egzekucji, klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu skierować do komornika wniosek o wszczęcie i prowadzenie egzekucji. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpatruje w ciągu 3 dni. Zgodnie z treścią przepisu art. 777 k.p.c., tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej.

Warunkiem podpisania umowy alimentacyjnej u notariusza jest oczywiście wola stron. Jeżeli osoba zobowiązana odmawia płacenia alimentów, wówczas pozostaje droga sądowa. Koszty umowy alimentacyjnej ustala notariusz.

Pozew o alimenty

Brak porozumienia w przedmiocie kosztów utrzymywania dziecka prowadzi ostatecznie do złożenia pozwu o alimenty we właściwym Sądzie Rejonowym. Ustalając wysokość alimentów w pozwie należy wziąć pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka. Sąd zasądzając alimenty weźmie również pod uwagę możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej. Pamiętać przy tym należy, iż osoba zdrowa i zdolna do pracy zawsze będzie postrzegana jako osoba, która ma możliwości zarobkowe, nawet jeśli nie pracuje (ponieważ może podjąć jakąkolwiek pracę, aby utrzymać dziecko). Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl