Nr 32
(kwiecień 2015)

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego dłużnika należy do bardzo często wykorzystywanych rodzajów egzekucji.

Zgodnie z art. 889 kodeksu postępowania cywilnego, w celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. Zawiadomienie takie jest skuteczne także w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.

Jednocześnie komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.

W toku postepowania egzekucyjnego komornik może zająć rachunki bankowe każdego rodzaju - również oszczędnościowe. Wyjątkiem jest rachunek powierniczy, wobec którego obowiązuje zakaz zajęcia. Również rachunki bankowe prowadzone w walucie obcej podlegają zajęciu w toku egzekucji - w takim przypadku bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Następna strona

Nr 32
(kwiecień 2015)

Wierzyciel kierując do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku lub rachunków bankowych dłużnika musi pamiętać o tym, iż zawiadomienie o zajęciu jest skuteczne także w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego. Wskazanie w zawiadomieniu konkretnego oddziału banku oraz sposobu egzekucji poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego wystarcza do skutecznego zajęcia. W sytuacji natomiast, gdy zajęcie skierowane zostało do oznaczonego rachunku bankowego z podaniem jego numeru, egzekucja nie obejmie innych rachunków dłużnika prowadzonych w banku.

Na skutek dokonanego zajęcia bank ma zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku do wysokości wskazanej przez komornika. Dyspozycje posiadacza rachunku dotyczące pieniędzy zgromadzonych na rachunku do kwoty zajęcia są nieważne (poza przypadkami, gdy są one wolne od zajęcia).

Pamiętać należy, że posiadacz zajętego rachunku bankowego może korzystać z niego i dokonywać rozliczeń z jego pomocą ponad kwotę zajęcia jaką wskazał komornik.

Ponadto, zgodnie z art. 890 §2 kodeksu postępowania cywilnego, wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy:

  • bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi,
  • bieżących wypłat na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat, o których mowa powyżej na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

Pomimo faktu, iż w toku egzekucji komorniczej mogą zostać zajęte prawie wszystkie rodzaje rachunków bankowych, to część pieniędzy zgromadzonych na niektórych rachunkach jest chroniona przed zajęciem.

Następna strona

Nr 32
(kwiecień 2015)

Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo bankowe, środki pieniężne znajdujące się na:

  • rachunkach oszczędnościowych,
  • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby,

niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl