Nr 31
(marzec 2015)

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Postanowienia dotyczące kontaktów z dzieckiem, zawarte tak w wyroku rozwodowym, orzeczeniu sądowym czy ugodzie zawartej przed sądem czy mediatorem niejednokrotnie nie są respektowane przez rodziców. Oczywiście problemów nie ma, kiedy rodzice zgodnie między sobą modyfikują te postanowienia, jednakże problem pojawia się wówczas, gdy jeden z rodziców nie respektuje postanowień przy wyraźnym sprzeciwie drugiego rodzica np. uprawniony do kontaktu z dzieckiem ojciec nie przychodzi w wyznaczone dni albo matka pod pieczą której dziecko pozostaje, nie "wydaje" dziecka ojcu gdy ten przychodzi w wyznaczonym dniu i godzinie.

Jak zatem egzekwować kontakt z dzieckiem?

W pierwszej kolejności winno się wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie drugiemu rodzicowi (nierealizującemu postanowień dotyczących kontaktów z dzieckiem) nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica. W tym postępowaniu sąd uwzględniając sytuację majątkową rodzica, wydaje powyższe postanowienie, na które służy zażalenie.

Jeśli to nie odniesie żadnego rezultatu, wówczas koniecznym jest złożenie kolejnego wniosku - o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej. Ten etap również kończy się wydaniem postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Prawomocne orzeczenie jest tytułem wykonawczym będącym podstawą do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej (nie ma konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności). Warto w tym miejscu wskazać, iż rodzic który domaga się zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej od drugiego rodzica nie stosującego się do postanowień dotyczących kontaktów z dzieckiem, może również domagać się zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w celu przygotowania tego kontaktu.

Do każdego z postępowań należy się przygotować dowodowo. Warto wzywać policję za każdym razem, gdy rodzic nie wydaje dziecka w ustalonym terminie drugiemu rodzicowi. Notatka z interwencji będzie dowodem na to, że jeden z rodziców nie respektuje postanowień dotyczących kontaktów z dzieckiem.

Następna strona

Nr 31
(marzec 2015)

Wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej jak również wniosek o nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej może złożyć zarówno rodzic, pod którego pieczą dziecko pozostaje (gdy uprawniony do kontaktu z dzieckiem drugi rodzic nie stosuje się do postanowień) jak również uprawniony do kontaktu z dzieckiem rodzic gdy z winy drugiego rodzica do kontaktu z dzieckiem nie dochodzi.

Sądem właściwym do rozpoznania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl