Nr 20
(kwiecień 2014)

Kilka wskazówek jak dochodzić odszkodowania w przypadku kolizji drogowej

W przypadku kolizji drogowej przysługuje nam prawo żądania odszkodowania od sprawcy szkody, a w przypadku, gdy posiada on umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - od ubezpieczyciela.

Zgodnie bowiem z treścią przepisu zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata lub uszkodzenie mienia.

W związku z powyższym powinniśmy niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy kolizji drogowej. Przedstawiciel rzeczoznawcy skontaktuje się z nami, dokona oględzin pojazdu i oszacuje szkodę. Jeżeli nie zgadzamy się z otrzymaną kwota odszkodowania mamy prawo odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej i zakwestionować sporządzony kosztorys/ocenę techniczną. Z reguły firmy ubezpieczeniowe udzielają lakonicznych odpowiedzi, utrzymują w mocy swoje decyzje i pouczają o prawie wniesienia odwołania do sądu.

W tym celu mając na uwadze, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zobowiązany jest do pełnej kompensacji szkody, winniśmy oszacować wartość uszkodzeń pojazdu. Możemy zrobić to samodzielnie bądź sporządzić kosztorys przy pomocy warsztatu lub ASO. Możemy tez naprawić samochód we własnym zakresie i wnieść o zapłatę faktury. Należy też pamiętać, iż w świetle prawa nie ma żadnych przeszkód abyśmy sprzedali nienaprawiony samochód. Obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony jest od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić. W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, iż szkodę majątkową stanowi różnica pomiędzy obecnym stanem majątkowym poszkodowanego, a stanem jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Zadaniem wynagrodzenia szkody jest wyrównanie tej różnicy (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 1967 r., sygn. akt I PR 244/62). Judykatura stoi na stanowisku, iż to poszkodowany decyduje o sposobie naprawienia szkody. Należy pamiętać, o czym zapominają często firmy odszkodowawcze, iż żaden przepis nie nakazuje, aby poszkodowany naprawił pojazd. To stanowi jego prawo, natomiast ubezpieczyciel jest zobowiązany wyrównać uszczerbek w jego majątku do pełnej wysokości.

Następna strona

Nr 20
(kwiecień 2014)

Przepis zawarty w art. 363 k.c. stanowi, iż naprawienie szkody winno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Przywrócenie stanu poprzedniego może nastąpić w różny sposób, np. poprzez dokonanie naprawy (lub zamiarze) przez samego poszkodowanego. Szkoda tej sytuacji wyraża się sumą jaką musiałby poszkodowany wydatkować celem przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku/kolizji. Bez znaczenia jest okoliczność, czy strona poszkodowana koszty takie rzeczywiście poniosła, poniesie i czy rzeczywiście przeprowadzi wszystkie potrzebne naprawy, czy też dokona tylko napraw niezbędnych godząc się na spadek jego wartości czy też samochód za odpowiednio niższą cenę sprzeda. Jednakże w takiej sytuacji sugeruję, by w celu dochodzenia pełnej kwoty odszkodowania wcześniej sporządzić dokumentację fotograficzną uszkodzeń pojazdu. Z całą pewnością będzie ona pomocna biegłemu przy opracowywaniu opinii w postępowaniu sądowym. Zwracam uwagę, iż odszkodowanie, wbrew temu co podnoszą firmy ubezpieczeniowe, nie jest uzależnione od faktycznego doprowadzenia pojazdu do stanu sprzed kolizji, czyli od udokumentowania kosztów naprawy rachunkami, lecz od wykazania szkody w postaci kosztów niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego.

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel będzie kwestionował wypłatę odszkodowania i żądał rachunków za naprawę pojazdu zasadnym będzie dochodzenie przez poszkodowanego swoich praw przed sądem. W tym celu bezpośrednio przed wniesieniem pozwu do sądu winien on skierować do ubezpieczyciela wezwanie do wypłaty brakującej według nas kwoty odszkodowania. Zredagowanie pozwu warto zlecić radcy prawnemu, co z pewnością zagwarantuje sprawny przebieg postępowania. Praktyka wskazuje, iż warto się odwoływać, albowiem większość spraw kończy się rozstrzygnięciem korzystnym dla poszkodowanego.

Autor artykułu:
Magdalena Muzyk, radca prawny, kancelaria.mmuzyk@gmail.com
www.prawnik-bielsko.com.pl