Nr 49
(wrzesień 2016)

Jak ustalić istnienie testamentu, czyli kilka słów o notarialnym rejestrze testamentów (NORT)

Po śmierci osoby bliskiej, osoby należące do kręgu spadkobierców, nie zawsze wiedzą o pozostawieniu przez nią testamentu. Z tego też powodu chciałam napisać kilka słów o notarialnym rejestrze notarialnym (NORD) istniejącym od 5 października 2011r. i utworzonym przez Krajową Radę Notarialną w celu zarejestrowania:

  • testamentów sporządzonych własnoręcznie i przechowywanych u notariusza,
  • testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Rejestracja testamentów następuje na wniosek testatora, jest dobrowolna i bezpłatna. Sam rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym co powoduje, że u dowolnego notariusza można uzyskać informacje czy po zmarłym został sporządzony testament i o miejscu jego zdeponowania. W tym celu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem przedkładając odpis aktu zgonu lub inny dokument, z którego wynika, że spadkodawca nie żyje. Dane zawarte w rejestrze obejmują dane dotyczące wpisu (datę wpisu, numer rejestru, datę i miejsce sporządzenia testamentu i miejsce zdeponowania) i dane osoby spadkodawcy. Informację z rejestru może uzyskać każdy, jednak sam dostęp do treści testamentu wymaga podania interesu prawnego na ogólnych zasadach prawa spadkowego. Z takiego poszukiwania testamentu notariusz sporządza protokół poszukiwań, który można powołać w sądzie jako dowód, iż spadkodawca nie sporządził testamentu.

Rejestracja testamentu nie wpływa na jego ważność czy skuteczność, jednak zmniejsza ryzyko, że testament pozostanie po śmierci spadkodawcy nieujawniony lub będzie ujawniony z opóźnieniem.

Jeżeli sporządziłeś testament własnoręczny, zastanów się nad jego zarejestrowaniem i zdeponowaniem u notariusza. Czynność ta z pewnością zapobiegnie zagubieniu testamentu po śmierci albo jego zniszczeniu bądź uszkodzeniu. W każdym czasie będziesz mógł złożyć wniosek o usunięcie wpisu w rejestrze, również w razie zmiany testamentu.

Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl