Nr 10
(czerwiec 2013)

Komu wypłacić wynagrodzenie po śmierci pracownika będącego kawalerem?

Zgodnie z brzmieniem przepisu zawartego w art. 63.1 k.p. z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy, jak np. prawo do wynagrodzenia należnego pracownikowi w chwili śmierci czy ekwiwalent za urlop, po śmierci pracownika przechodzą w częściach równych na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki uzyskania prawa do renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Dopiero, gdy brak jest takich osób, prawa te wchodzą do spadku po zmarłym pracowniku.

Z treści przepisu zawartego w art. 67 cyt. ustawy wynika, iż do renty rodzinnej uprawnieni są:

  • dzieci własne oraz dzieci przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice.

Prawo do renty rodzinnej będzie przysługiwało rodzicom zmarłego, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 71 cyt. ustawy, tj. wtedy, gdy:

  • pracownik bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania i,
  • w chwili śmierci osiągnęli oni wiek 50 lat lub byli niezdolni do pracy albo wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa zmarłego uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawują pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.
Następna strona

Nr 10
(czerwiec 2013)

Mając na uwadze powyższe pracodawca winien samodzielnie, nie czekając na wydanie decyzji ZUS w tym przedmiocie, dokonać oceny czy rodzice zmarłego pracownika są uprawnieni do renty rodzinnej zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Może tego dokonać opierając się m.in. na oświadczeniach złożonych przez samych zainteresowanych lub innych dowodach. Jeżeli pracodawca ustali, iż rodzice spełniają wymogi, o których mowa w cyt. wyżej przepisach i przysługuje im prawo do renty rodzinnej, to winien wypłacić wynagrodzenie jak również, na podstawie art. 93 k.p., odprawę pośmiertną.

Jeżeli natomiast okaże się, iż rodzice zmarłego pracownika nie spełniają warunków do uzyskania renty rodzinnej, po stronie pracodawcy nie powstanie obowiązek wypłaty odprawy. W takiej sytuacji wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w chwili śmierci wejdzie do spadku. Oznacza to, iż pracodawca będzie mógł wypłacić je jedynie osobom, które legitymują się prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonym przed notariuszem aktem poświadczenia dziedziczenia.


Autor artykułu:
Magdalena Muzyk, radca prawny, kancelaria.mmuzyk@gmail.com
www.prawnik-bielsko.com.pl