Nr 21
(maj 2014)

Kradzież ogrodowa

Zbliżający okres i pogoda sprzyjające licznym wycieczkom poza miasto skłoniły mnie do napisania artykułu na temat zaboru owoców, warzyw lub kwiatów należących do innej osoby. Jakże często podczas wycieczek mijamy pola uprawne a widok turysty podnoszącego z ziemi opadły owoc jest dość częsty. Należy pamiętać jednak, że działania takie mogą doprowadzić do odpowiedzialności za wykroczenie a nawet za przestępstwo.

Kradzież ogrodowa jest terminem wykształconym przez doktrynę dla określenia wykroczenia stypizowanego w przepisie art. 123 Kodeksu wykroczeń.

Przepis ten stanowi, iż:

Art. 123. § 1. Kto z nienależącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kwiaty, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec nawiązkę do wysokości 50 złotych.

Aby przypisać komuś powyższy czyn zabroniony, zabór owoców, warzyw lub kwiatów musi być:

  • bezprawny (sprawca nie miał prawa zabrać tych rzeczy albowiem nie otrzymał zgody od osoby uprawnionej),
  • zabrana ilość musi być nieznaczna (z reguły jest to ilość na użytek własny, bieżący)

Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku zaboru nieznacznej ilości jednakże o znacznej wartości (podobnie jak w przypadku zaboru znacznej ilości) może być postawiony zarzut kradzieży lub przywłaszczenia wykroczenia stypizowanego w przepisie art. 119 Kodeksu wykroczeń, jeżeli wartość nie przekroczy 1/4 minimalnego wynagrodzenia, za który grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Za kradzież nieznacznej ilości kwiatów, owoców lub warzyw o znacznej wartości może być również postawiony zarzut przestępstwa kradzieży stypizowanej w przepisie art. 278 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. O tym czy zabrana ilość jest znaczna czy nie będzie decydował sąd.

Następna strona

Nr 21
(maj 2014)

Zarzut kradzieży ogrodniczej można postawić sprawcy niezależnie od tego, czy podniósł on owoce leżące na ziemi należącej do osoby uprawnionej, czy zerwał z drzewa.

Kwalifikacja prawna czynu może być surowsza, gdy w celu zabrania nieznacznej ilości owoców, warzyw lub kwiatów, sprawca przełamuje zabezpieczenia (np. przecina siatkę) chroniące przed kradzieżą. Wówczas można usłyszeć zarzut popełnienia przestępstwa z art. 279 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. W doktrynie przyjmuje się, że przeskoczenie przez płot w celu zaboru nieznacznej ilości owoców, warzyw lub kwiatów nie będzie zaostrzało odpowiedzialności, co oznacza, że sprawca nie będzie odpowiadał z przepisu art. 279 Kodeksu karnego.

Jeżeli w czasie zaboru owoców, warzyw czy kwiatów sprawca uszkodzi ogród warzywny, owocowy lub kwiatowy, drzewo owocowe lub krzew owocowy, usłyszy dodatkowo zarzut popełnienia wykroczenia z przepisu art. 150 Kodeksu wykroczeń, za które grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych.

Ściganie wykroczenia stypizowanego w przepisie art. 123 K.w. następuje na żądanie pokrzywdzonego.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl