Nr 23
(lipiec 2014)

Najważniejsze zmiany w prawie drogowym

Ustawa prawo o ruchu drogowym, w ostatnim czasie została znowelizowana, jednakże to nie wszystkie zmiany, jakie w najbliższym czasie zostaną wprowadzone.

Nowelizacja, jaka już obowiązuje (od 10 maja br.) dotyczy bezpłatnego dostępu on-line do danych i informacji o pojazdach w centralnej ewidencji pojazdów (z wyłączeniem danych o właścicielu pojazdu lub posiadaczu). Wszyscy, którzy złożą umotywowany wniosek, będą mieli możliwość sprawdzenia m.in. marki pojazdu, roku produkcji, daty pierwszej rejestracji, zgłoszeniu kradzieży pojazdu, ubezpieczeniu pojazdu, liczby właścicieli pojazdu itd.

Od pierwszego lipca br. zmieniono zasady korzystania z kart parkingowych, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, mogą otrzymać karty parkingowe na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, nie dłużej niż na 5 lat. Z kolei placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mogą otrzymać karty parkingowe na okres 3 lat.

Kolejna zmiana dotyczy dostępu do zawodów: rzeczoznawcy samochodowego i diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów i wejdzie w życie 10 sierpnia 2014r. Nie jest już wymagane wyższe wykształcenie, ale też praktyka zawodowa uległa obniżeniu. Wystarczy dwuletnia praktyka w dziedzinie związanej z motoryzacją, której nie muszą posiadać osoby, które ukończyły studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o specjalności samochodowej.

Od dnia 30 sierpnia br. pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się pod drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Obowiązek ten nie dotyczy strefy zamieszkania, gdzie pieszy będzie korzystał z całej szerokości drogi i miał pierwszeństwo przed pojazdem.

Od 4 stycznia 2016r. zostanie wprowadzona Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych. Powyższa zmiana ma na celu wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się kartami parkingowymi i zajmowania miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Następna strona

Nr 23
(lipiec 2014)

Warto wspomnieć o uchwalonej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy, która czeka na podpis Prezydenta. Najważniejsze zmiany przewidziane w tej nowelizacji prowadzą do: poszerzenia uprawnień kierowców posiadających prawo jazdy kat.B powyżej 3 lat tak, aby mogli bez dodatkowego szkolenia czy egzaminu prowadzić motocykl o pojemności do 125cm3 z automatyczną, ale również manualną skrzynią biegów; likwidacja obowiązku odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia; zdawanie egzaminu dla kandydatów na kierowców w samochodzie, w którym odbywało się szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców; zniesienie terminu ważności egzaminu teoretycznego, który obowiązywał przed zdawaniem egzaminu praktycznego.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl