Nr 17
(styczeń 2014)

Obowiązek zaspokajania przez małżonków potrzeb rodziny

Zgodnie z art. 27 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny istnieje niezależnie od ustroju majątkowego, który obowiązuje małżonków. Obowiązek ten istnieje również wtedy, gdy rodzina tworzona jest tylko przez małżonków. Jego celem jest zapewnienie środków materialnych, które umożliwią właściwe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych jej członków.

Potrzeby rodziny to nie tylko potrzeby wspólne dla całej rodziny, jak np. mieszkanie, lecz również indywidualne potrzeby poszczególnych członków rodziny jak np. leczenie, odzież, czy wykształcenie.

Małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania tylko tych potrzeb rodziny, których zaspokojenie jest w danych okolicznościach usprawiedliwione interesem rodziny i poszczególnych jej członków. Przy ocenie indywidualnych potrzeb członków rodziny trzeba brać pod uwagę okoliczności ich dotyczące, takich jak np. stan zdrowia, wiek czy zainteresowania.

Zgodne ze zdaniem drugim art. 27 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny może polegać również na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Wykonywanie takiej pracy i osobiste starania o wychowanie dzieci mogą wyczerpywać spoczywający na małżonku obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny w całości lub w części.

W sytuacji, gdy jedno z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, drugie z małżonków może dochodzić od niego środków utrzymania w zakresie odpowiadającym obowiązkowi przyczyniania się przez niego do zaspokajania potrzeb rodziny. Dochodzenie tych roszczeń odbywa się na drodze sądowej. Powództwo może zostać wytoczone bez względu na to, czy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, czy też w faktycznej separacji.

Następna strona

Nr 17
(styczeń 2014)

Możliwość dochodzenia środków utrzymania rodziny nie wyłącza możliwości wytoczenia przeciwko jednemu z małżonków powództwa o zasądzenie alimentów na rzecz uprawnionego członka rodziny. Od wyboru małżonka sprawującego pieczę nad małoletnimi dziećmi zależy, czy skorzysta z tej drogi, czy też wytoczy powództwo o zasądzenie alimentów.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl