Nr 24
(sierpień 2014)

Opłata od posiadania psa

Do końca 2007 roku osoby fizyczne posiadające psa musiały uiszczać podatek od posiadania psa. Obowiązujący ówcześnie rozdział 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierał oczywiście katalog osób zwolnionych z tego obowiązku tj. pod warunkiem wzajemności - członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych); osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa; z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

Od 1 stycznia 2008 roku w wyniku nowelizacji obowiązek uiszczania podatku został zastąpiony fakultatywnym świadczeniem na rzecz gminy - opłatą od posiadania psów. Oznacza to, że jeśli Rada gminy wprowadzi taką opłatę, to istnieje obowiązek jej uiszczania.

Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, którą to opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Decyzja o wprowadzeniu powyższej opłaty pozostawiona jest radzie gminy. Z literalnego brzmienia przepisów wynika, iż z obowiązku uiszczania opłaty zwolnione są osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające psa (policja, spółki itd.). W wyroku NSA w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2002r. (sygn. III SA 3153/01) sąd wskazał, iż "W sytuacji, kiedy pies stanowi majątek spółki cywilnej, wspólnik tej spółki pozbawiony jest nad nim takiego władztwa, które uzasadniałoby jego obowiązek podatkowy z art. 13 ust 1 ustawy z 12.1.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych".

Zgodnie z brzmieniem art. 18a ust 2, opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
Następna strona

Nr 24
(sierpień 2014)
  1. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  2. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

O wysokości opłaty od posiadania psów decyduje również Rada gminy jednakże stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 100 złotych rocznie od jednego psa. Rada gminy może również zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso oraz może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat.

W razie zmiany miejsca zamieszkania podatnika, zmianie ulegnie również właściwość miejscowa organu podatkowego. Może wówczas zmienić się wysokość uiszczanej opłaty albo też opłata ta może nie być w ogóle wprowadzona w danej gminie.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl