Nr 27
(listopad 2014)

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów na dziecko?

Sąd zasądzając alimenty na dziecko uwzględnia jego usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do świadczenia alimentacyjnego.

Wysokość zasądzonych alimentów może ulec zmianie - można bowiem żądać podwyższenia kwoty zasądzonych na dziecko alimentów. Podstawę do tego stanowi art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. A zatem, o podwyższeniu alimentów sąd orzeka w razie wzrostu uzasadnionych potrzeb dziecka, lub możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

W sytuacji, gdy alimenty zostały zasądzone na rzecz dziecka, zakres jego usprawiedliwionych potrzeb będzie wzrastał wraz z wiekiem i wynikać może np. z rozpoczęcia nauki w kolejnych placówkach oświatowych (np. gimnazjum, szkoła średnia), podjęcia nauki języków obcych. Usprawiedliwione potrzeby dziecka wzrosną również w sytuacji, gdy dziecko zachoruje i konieczne będzie jego kosztowne leczenie, bądź rehabilitacja, czy też przestrzeganie specjalnej diety połączonej z większymi wydatkami na jedzenie.

O podwyższenie alimentów na dziecko można wystąpić do sądu również w sytuacji, gdy kwota zasądzonych alimentów nie jest wysoka, a rodzic zobowiązany do płacenia alimentów żyje na wysokiej stopie życiowej i dobrze mu się powodzi finansowo. Nie trzeba wtedy udowadniać, iż zwiększyły się potrzeby dziecka, bowiem dziecko ma prawo żyć na podobnej stopie życiowej, co jego rodzic.

Pamiętać należy, iż o podwyższeniu alimentów na dziecko sąd może orzec w sytuacji wzrostu możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, a nie wzrostu jego zarobków. Oznacza to, że można wystąpić o większe alimenty od rodzica dziecka, nawet wtedy, gdy jego wynagrodzenie nie wzrosło, a posiada on realne możliwości na zwiększenie swoich dochodów nie korzystając z nich, bo nie chce płacić więcej na dziecko.

Następna strona

Nr 27
(listopad 2014)

Osoba występująca o podwyższenie alimentów musi uzasadnić, że nastąpiły zmiany stosunków majątkowych.

Sąd orzekając o podwyższeniu alimentów ustala najpierw czy nastąpiła tzw. zmiana stosunków uzasadniająca takie żądanie. Sąd musi dokonać porównania uzasadnionych potrzeb dziecka z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego, które występowały w dniu orzeczenia alimentów ze stanem istniejącym w dniu orzekania o podwyższeniu alimentów.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl