Nr 39
(listopad 2015)

Przesłanki unieważnienia małżeństwa wynikające z przepisu art. 151 k.r.o.

Zgodnie z treścią przepisu art. 151 k.r.o., małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 k.r.o zostało złożone:

  1. przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli;
  2. pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
  3. pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Unieważnienia małżeństwa, z powodu powyższych okoliczności może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Podkreślenia wymaga to, że ta wada musi wystąpić w chwili składania oświadczeń, o których mowa w art. 1 k.r.o.

Ad 1. Przepis nie wymienia jakie czynniki mogą spowodować stan wyłączający świadome wyrażenie woli, przykładowo mogą nimi być: choroba psychiczna, spożycie leków, narkotyków itd.

Ad 2. Jedynie błąd, co do tożsamości może być przesłanką do unieważnienia małżeństwa, który w praktyce występuje wyjątkowo. Błąd, co do tożsamości wystąpi, gdy jedna ze stron złoży oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w przepisie art. 1 § 2 k.r.o., innej osobie niż ta, z którą chciała zawrzeć związek małżeński np. bliźniaczce strony.

Ad 3. Bezprawna groźba drugiej strony lub osoby trzeciej może być przesłanką do unieważnienia małżeństwa, jeśli z okoliczności będzie wynikało, iż składający oświadczenie (o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie o którym mowa w przepisie art. 1 § 2 k.r.o.), mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste (a nie inne np. majątkowe). Adresatem groźby może być zarówno osoba mająca wstąpić w związek małżeński, ale też inna osoba np. "jeśli nie ożenisz się z moją córką to popełnię samobójstwo", "jeśli nie wyjdziesz za mojego syna to zabiję Twoją matkę", "jeśli się ze mną nie ożenisz to usunę ciążę".

Następna strona

Nr 39
(listopad 2015)

Terminy do wystąpienia z powództwem o unieważnienie małżeństwa

Zgodnie z treścią przepisu art. 15 1 § 3 k.r.o., "Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą - a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl