Nr 55
(marzec 2017)

Przesłuchanie stron/uczestników w ramach pomocy sądowej

Bardzo często występuje sytuacja, gdy w postępowaniu sądowym uczestniczą osoby, których miejsce zamieszkania jest poza siedzibą sądu rozpoznającego sprawę.

Bywa i tak, że stajemy się uczestnikiem postępowania które zainicjowała inna osoba (np. w sprawie o nabycie spadku, sprawie o zasiedzenie itd.) o czym dowiadujemy się dopiero otrzymując zawiadomienie/wezwanie z sądu. Często zdarza się sytuacja, że jako strona, nie mamy ani wiedzy o danej sprawie, albo nie jesteśmy zainteresowani uczestniczeniem w postępowaniu itd.

Powszechnie wiadomo, że świadkowie są nieraz słuchani przez sąd w okręgu którego zamieszkują.

Mało która strona/uczestnik decyduje się na złożenie wniosku o przesłuchanie przez sąd właściwy dla okręgu jej zamieszkiwania, najczęściej z niewiedzy. To zaś powoduje, że nawet osoby, którym nie zależy na uczestniczeniu w rozprawie, nieraz całą Polskę przemierzają na rozprawę, tracąc urlop i narażając na koszty.

Chciałam w niniejszym artykule zwrócić uwagę na § 118 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2316 z późn. zm.).

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż co do zasady, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania strony/uczestnika postępowania nieprocesowego (np. mieszka w Ujsołach, powiat żywiecki) do siedziby sądu orzekającego (np. Sąd Rejonowy w Gdańsku) jest większa niż do siedziby sądu, w okręgu którego strona/uczestnik zamieszkuje (byłby to w tym przykładzie Sąd Rejonowy w Żywcu), dopuszczalne jest zlecenie temu ostatniemu sądowi przesłuchania tej strony/uczestnika jeżeli uzasadniają to szczególne warunki komunikacyjne. Trzeba pamiętać również o tym, że nie należy zwracać się o przesłuchanie strony/uczestnika do innego sądu, jeżeli odległość między miejscem jego zamieszkania a siedzibą sądu orzekającego nie przekracza 50 km, chyba że równocześnie strona/uczestnik ma być obecna w czasie oględzin lub też nie może stawić się w siedzibie sądu orzekającego z powodu przeszkód trudnych do usunięcia.

Następna strona

Nr 55
(marzec 2017)

Będąc stroną/uczestnikiem, należy pamiętać, iż sąd zwraca się o przesłuchanie w ramach pomocy sądowej do innego sądu, celem przesłuchania strony/uczestnika – na jego wniosek. Powyższe oznacza, że w razie zaistnienia przesłanek do przekazania sprawy sądowi właściwemu dla okręgu naszego miejsca zamieszkania, powinniśmy złożyć do sądu orzekającego wniosek o przesłuchanie przez sąd właściwy dla okręgu naszego zamieszkania i w kilku zdaniach go uzasadnić. Oczywiście będąc stroną, której nie zależy na uczestniczeniu w sprawie i nie zależy na jej wyniku a na dodatek nie posiadając żadnych informacji istotnych dla sprawy, możemy też złożyć wniosek o pominięcie dowodu z naszego przesłuchania.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl