Nr 51
(listopad 2016)

Niektóre przestępstwa i wykroczenia popełniane na cmentarzach

W związku z datą przypadającą na dzień wydania kolejnego numeru biuletynu, zwrócę uwagę na niektóre czyny karalne jakie są popełniane na cmentarzach.

Pierwszą myślą jaka się nasuwa są kradzieże dokonywane na cmentarzach. Przedmiotem takiej kradzieży mogą być np. ozdoby na grobach (kwiaty, wiązanki, figurki), płyty nagrobne. W zależności od wartości zrabowanego przedmiotu, sprawcy może być postawiony zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Przepis art 278 k.k. stanowi: „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (w § 1). W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (§2)”.

Z kolei przepis art 119 k.w. wskazuje iż „Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (§1). Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne (§2). W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1 można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona (§4).”

Na cmentarzach dokonywane były również dewastacje. W tym miejscu podkreślam, że w zależności od okoliczności sprawy tak w przypadku kradzieży jak i dewastacji, sprawcy może być postawiony zarzut z art 262 k.k.: „Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (§1). Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§2).”

Może być również w takich sprawach orzeczony obowiązek naprawienia szkody.

Następna strona

Nr 51
(listopad 2016)

Znieważanie zwłok, prochów ludzkich albo miejsca spoczynku zmarłego może polegać np. na opluciu grobu, wylania na grób nieczystości, zamalowania grobu farbą. W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15.01.2004r (sygn II Aka 374/03), można przeczytać tezę, iż „znieważenie zwłok musi mieć charakter działania o charakterze umyślnym i związane być tym samym z wyrazem braku szacunku należnego zmarłemu, obrażania go i bezczeszczenia, tak słownie jak i poprzez demonstracyjne gesty”. Przepis wskazuje również na miejsce spoczynku zmarłego którym jest np. grób czy kaplica cmentarna.

Ktokolwiek był świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, powinien zgłosić ten fakt na policji. Nie bądźmy bierni wychodząc z założenia, że skoro sprawca uciekł albo widzieliśmy go z daleka i nie będziemy w stanie rozpoznać, to nie ma sensu zgłaszać tego zdarzenia. Każde zgłoszenie zwiększa ilość patroli policyjnych, które eliminują ilość przestępstw czy wykroczeń dokonywanych na cmentarzach i mogą również doprowadzić do schwytania sprawcy.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl