Nr 18
(luty 2014)

Rekompensowanie szkoleń w dniu wolnym od pracy

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie pracy do czasu pracy podlegają wliczeniu jedynie szkolenia wstępne oraz szkolenia z zakresu BHP. Brak jest w przepisach uregulowań odnośnie wliczania do czasu pracy pozostałych szkoleń. Na tym tle wśród komentatorów prezentowane są różne stanowiska.

Część komentatorów, w tym Główny Inspektorat Pracy, stoi na stanowisku, iż czas przebywania pracownika na szkoleniu nie jest wliczany do czasu pracy. Tak więc, ich zdaniem, jeżeli pracodawca skieruje pracownika na szkolenie np./ w sobotę, która jest dla pracownika dniem wolnym od pracy, nie ma obowiązku udzielić pracownikowi dnia wolnego w zamian za obecność na takim szkoleniu. Argumentują to tym, iż pracownik nie wykonywał pracy, lecz przebywał na szkoleniu. Z treści przepisu zawartego w art. 151.3 k.p. wynika, iż dzień wolny od pracy należy się pracownikowi, który ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Natomiast szkolenie nie jest wykonywaniem pracy. Pogląd ten jest jednakże odosobniony.

W literaturze przedmiotu zdecydowanie przeważa stanowisko odmienne, a mianowicie iż pracodawca winien zaliczyć pracownikowi czas szkolenia do czasu pracy zawsze wtedy, gdy poleceniem służbowym zleca pracownikowi uczestnictwo w danym szkoleniu. Wynika to bowiem z treści art. 100 k.p. Zgodnie z brzmieniem cyt. przepisu pracownik zobowiązany jest stosować się do poleceń przełożonych związanych z pracą. Niewątpliwie odnosi się to również do poleceń obowiązkowego udziału w szkoleniu. Tak więc każde szkolenie, w którym uczestnictwo pracownika było "obowiązkowe", albowiem wynikało z polecenia służbowego pracodawcy, winno być wliczone do czasu pracy pracownika. Również zdaniem PIP pracownik musi uczestniczyć w szkoleniach jeżeli zobowiąże go do tego szef wydając polecenie służbowe. Nie ma znaczenia czy szkolenie odbywa się w dzień roboczy czy, np. w sobotę, zawsze powinno być wliczone do czasu pracy.

Konsekwencją zaliczenia szkolenia do czasu wolnego będzie obowiązek udzielenia pracownikowi czasu wolnego, bądź, jeżeli brak takiej możliwości, odpowiednie wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.

Następna strona

Nr 18
(luty 2014)

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż z treści cyt. wyżej przepisu zawartego w art. 151.3 k.p. wynika, iż pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy niezależnie od liczby godzin przepracowanych w dniu wolnym od pracy. Należy jednakże pamiętać, iż czasem szkolenia jest czas faktycznego trwania zajęć szkoleniowych.

Na marginesie warto też pamiętać, iż jeżeli szkolenie, na które pracownik został skierowany przez pracodawcę, odbywa się poza stałym miejscem wykonywania pracy, to udział w nim może być traktowany jak podróż służbowa i pracownikowi będą przysługiwały, oprócz opisanych wyżej uprawnień, również odpowiednie diety.


Autor artykułu:
Magdalena Muzyk, radca prawny, kancelaria.mmuzyk@gmail.com
www.prawnik-bielsko.com.pl