Nr 29
(styczeń 2015)

Rozwód a separacja

Częstym pytaniem stawianym prawnikom jest pytanie o różnice między rozwodem a separacją. Dylematy dotyczą wyboru, jaki należy podjąć, gdy w związku małżeńskim zaczyna się coś psuć. Po pierwsze należy odpowiedzieć sobie na pytania: czy kocham małżonka/małżonkę? czy chcę ratować związek?

Przepis art. 56§1 k.r.o., zawiera przesłanki rozwodu i stanowi, iż "jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód". Z kolei przepis art. 611§1 k.r.o. zawiera przesłankę separacji i stanowi, iż "jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację".

W postępowaniu sądowym w sprawach o rozwód będzie ustalane, czy rozkład pożycia jest zupełny i trwały, a w sprawach o separację, czy rozkład pożycia jest zupełny.

Kiedy rozkład pożycia jest zupełny?

W doktrynie wskazuje się, iż rozkład pożycia ma charakter zupełny, gdy ustały między małżonkami więzi: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza.

Kiedy rozkład pożycia jest trwały?

Przyjmuje się, że rozkład pożycia jest trwały, gdy jest definitywny, a więc nie przemijający.

Podstawowe różnice między rozwodem a separacją

Rozwód Separacja
Małżeństwo ustaje, można zawrzeć nowy związek małżeński Małżeństwo trwa i nowego związku zawierać nie można
Rozwiedziony małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do niego Nie można wrócić do używanego przed ślubem nazwiska
Następna strona

Nr 29
(styczeń 2015)
Rozwód Separacja
Były małżonek nie wchodzi w krąg spadkobierców ustawowych Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Również, gdy zostanie wydane postanowienie orzekające separację z winy małżonka - będzie wyłączony od dziedziczenia.
Byli małżonkowie nie muszą sobie nawzajem pomagać Jeśli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy
Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni Nie dotyczy separacji
Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego Nie dotyczy separacji
Nie dotyczy rozwodu Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji

Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl