Nr 18
(luty 2014)

Rozwód czy separacja?

Małżonkowie, u których nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego mogą żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód albo domagać się orzeczenia separacji. Podjęcie decyzji, co do wyboru rozwodu, bądź separacji może ułatwić wiedza czym charakteryzują się obie te instytucje i czym w praktyce różni się rozwód od separacji.

Zarówno rozwód, jak i separacja powstają w wyniku wydania przez sąd stosownego orzeczenia.

Przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków, a w przypadku separacji do jej orzeczenia wystarczy udowodnienie, że rozkład pożycia jest zupełny.

Przez wspólne pożycie małżonków należy rozumieć ogół więzi jakie istnieją między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej, a zatem więzi psychiczne między małżonkami, wzajemne pozytywne uczucia, współżycie fizyczne, zamieszkiwanie razem, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć nowe małżeństwo, czego nie można zrobić po orzeczeniu separacji. Separację można jednak znieść na zgodne żądanie małżonków i niejako "przywrócić" małżeństwo, a orzeczenie rozwodu powoduje, iż małżeństwo zostaje rozwiązane i przestaje istnieć.

W terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. W tym celu należy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Natomiast po orzeczeniu separacji takie prawo małżonkom nie przysługuje.

Małżonkowie pozostający w separacji są obowiązani do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Małżonków rozwiedzionych obowiązek ten nie dotyczy.

Natomiast, zarówno małżonków rozwiedzionych, jak i tych, wobec których orzeczono separację może dotyczyć obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka. Przy czym, okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów po rozwodzie może być w pewnych przypadkach ograniczony do lat 5, podczas gdy przy separacji nie ma takiego ograniczenia.

Następna strona

Nr 18
(luty 2014)

Sprawy o rozwód oraz sporne sprawy o separację tj. takie, w których separacji żąda jedynie jeden małżonek, rozpoznawane są w trybie procesowym i wówczas należy do sądu wnieść pozew. Natomiast sprawy o separację na zgodny wniosek małżonków, rozpoznawane są w trybie nieprocesowym, a co za tym idzie do sądu należy wnieść wniosek.

Od wniesionego pozwu o rozwód oraz w spornych sprawach o separację należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł, a od wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków opłata sądowa wynosi 100 zł.

Zarówno sprawy o rozwód, jak i wszystkie sprawy o separację rozpoznaje właściwy sąd okręgowy.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl