Nr 26
(październik 2014)

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest jednym z kilku środków zaskarżenia przewidzianych w postępowaniu egzekucyjnym.

Zgodnie z przepisem art. 767 §1 k.p.c. skarga służy nie tylko na czynności (rozstrzygające i faktyczne) komornika, ale również jego zaniechania. W doktrynie podnosi się, iż "nieliczne czynności komornika nie podlegają zaskarżeniu powyższą skargą, np. plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz, co podkreśla się w piśmiennictwie, te czynności, których negatywnych skutków nie da się usunąć za pomocą skargi." (Olimpia Marcewicz, Komentarz do art. 767 k.p.c.).

O zaniechaniu komornika można mówić wówczas, gdy pomimo obowiązku, nie dokonuje on czynności do których obliguje go przepis prawa np. nie powiadamia dłużnika o wszczęciu egzekucji.

Rozpoznając skargę, sąd nie będzie badał zasadności egzekucji, tylko sprawdzi, czy w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym komornik naruszył przepisy procesowe czy nie.

Gdzie wnieść skargę

Skargę wnosi się do sądu (Sądu Rejonowego), przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik (wybrany przez wierzyciela) poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. (art. 767 §1 k.p.k.)

Uprawnieni do złożenia skargi

Skargę może wnieść strona (wierzyciel, dłużnik) lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art. 767 §2 k.p.c.).

Jeżeli skargę nie wnosi strona, a więc "inna osoba" powinna wykazać interes prawny w jej złożeniu, a więc wskazać, iż jej prawa zostały przez czynność lub zaniechanie komornika naruszone lub zagrożone.

Następna strona

Nr 26
(październik 2014)

Wymogi formalne skargi

Przepis art. 767 §3 k.p.c., stanowi, iż "Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem."

Wymogi, jakie powinno spełniać pismo procesowe, określone są z kolei w przepisie art. 126 k.p.c:

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

  1. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  2. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
  3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
Następna strona

Nr 26
(październik 2014)

§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

§ 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Do skargi należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł.

Termin złożenia skargi

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. (art. 767 §4 k.p.c.)

Następna strona

Nr 26
(październik 2014)

Czynności podejmowane po złożeniu skargi w sądzie

Po złożeniu skargi w sądzie, zostaje ona przesłana komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. (art. 767 §4 k.p.c.)


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl