Nr 18
(luty 2014)

Skarga na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania jest środkiem dyscyplinującym sąd w postępowaniu sądowym (m.in. z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ksiąg wieczystych, krajowego rejestru sądowego, rejestru zastawów), komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, prokuratora w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez niego lub przez niego nadzorowanym, do prowadzenia tych postępowań bez nieuzasadnionej zwłoki. Powyższe oznacza, iż postępowanie nie może trwać dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo nie może trwać dłużej niż jest to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Osoby uprawnione do wniesienia skargi:

 1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - strona;
 2. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia- strona;
 3. W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary- strona lub wnioskodawca;
 4. W postępowaniu karnym- strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;
 5. W postępowaniu cywilnym- strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania na prawach strony;
 6. W postępowaniu sądowo-administracyjnym - skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;
 7. W postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego- strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.
Następna strona

Nr 18
(luty 2014)

Skargę na przewlekłość postępowania wnosi się w toku tegoż postępowania. W przypadku postępowania sądowego, skargę wnosimy do sądu, przed którym toczy się postępowanie, a przypadku postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego wnosi się do sądu okręgowego, w którego okręgu prowadzone jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - sąd, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności. Skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego wnosimy do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie.

Wymogi skargi:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; numer PESEL, KRS lub NIP skarżącego;
 2. oznaczenie sygnatury akt i rodzaju pisma;
 3. żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;
 4. osnowę skargi, przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 5. żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej w granicach od 2.000 zł - 20.000 zł
 6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa;
 7. dowód uiszczenia opłaty sądowej;
 8. wymienienie załączników.

Skarga nie spełniająca wymagań określonych w pkt 3 i 4 zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełniania braków, podobnie jak skarga wniesiona przez nieuprawnionego albo niedopuszczalna.

Następna strona

Nr 18
(luty 2014)

Skarga podlega opłacie sądowej w kwocie 100 złotych. Jeżeli skargę wniosło kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie. Uiszczenie jednej opłaty bez wskazania kto ją wnosi powoduje, że uznaje się, że wniosła ją osoba wymieniona jako pierwsza w skardze. Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.

Rozpoznanie skargi

Sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi. Po rozpoznaniu skargi, może ona zostać uwzględniona lub oddalona gdy będzie niezasadna. W razie uwzględnienia skargi, na żądanie skarżącego lub z urzędu sąd zaleca podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty albo przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie, chyba że wydanie zaleceń jest oczywiście zbędne. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy. Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika - od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2.000 - 20.000 złotych.

Strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co do stwierdzenia przewlekłości postępowania.

Skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego - po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia oddalającego lub uwzględniającego skargę.

Skarga nie przysługuje na postępowanie w przedmiocie skargi na przewlekłość jak również nie służy na przewlekłość w toku postępowania dyscyplinarnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17.06.2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. (Dz.U. z 2004 roku, Nr 179, poz. 1843 z późn. zm).

Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl