Nr 31
(marzec 2015)

Skrócenie urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urlop macierzyński trwa:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodnie w przypadku urodzenia trójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czwórki dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia piątki dzieci przy jednym porodzie

Nie zawsze jednak pracownica chce przebywać w domu do końca tego okresu. Zadaje sobie wtedy pytanie czy może wcześniej wrócić do pracy?

Z treści przepisu zawartego w art. 180 § 5 k.p. wynika, iż pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu udziela się pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

W literaturze przedmiotu ugruntowany jest pogląd, iż możliwość rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od tego, czy ojciec skorzysta z pozostałej jego części. W przypadku, gdy ojciec dziecka nie posiada statusu pracownika, bądź też po prostu nie chce korzystać z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, albowiem dziecko ma zapewnioną opiekę, np. ze strony dziadków czy niani, pracownica i tak musi wykorzystać przysługujący jej urlop. Za takim stanowiskiem przemawia to, iż urlop macierzyński służy przede wszystkim ochronie zdrowia pracownicy, by powróciła do pełni sił po porodzie. Zdaniem komentatorów, w drodze analogii, skoro przepisy kodeksu pracy nie zezwalają pracownikowi na zrzeczenie się prawa do urlopu lub też jego skrócenie, to tym bardziej jest to niedopuszczalne w stosunku do urlopów macierzyńskich.

Następna strona

Nr 31
(marzec 2015)

Poniżej przedstawiam poglądy komentatorów w opisanym wyżej zakresie:

  • "Urlop macierzyński nie podlega skróceniu z woli pracownicy, a jedynie można go podzielić między matkę i ojca wychowującego dziecko, jeżeli oni tak postanowią." (T. Maniewska, Komentarz aktualizowany do art. 180 k.p., LEX 2012),
  • "Możliwość zrezygnowania przez pracownicę z części urlopu macierzyńskiego jest uwarunkowana tym, że część urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała pracownica może być i będzie wykorzystana przez pracownika ojca wychowującego dziecko.") A. Hintz, Komentarz do art. 180 k.p., LEX 2011),
  • "Pracownica nie może zrezygnować z pozostałej części urlopu macierzyńskiego w sposób autonomiczny, bowiem skuteczność jej decyzji zależy od tego, czy pracownik ojciec wychowujący dziecko wystąpi z pisemnym wnioskiem o wykorzystanie pozostałej części tego urlopu." (K. Tymorek, Zasiłki macierzyńskie po zmianach, Służba Pracownicza nr 2/2007).

Autor artykułu:
Magdalena Muzyk, radca prawny, kancelaria.mmuzyk@gmail.com
www.prawnik-bielsko.com.pl