Nr 24
(sierpień 2014)

Sporządzenie i odwołanie testamentu

Zgodnie z art. 941 kodeksu cywilnego osoba fizyczna może rozrządzić całością lub częścią swojego majątku na wypadek śmierci jedynie przez testament. Obowiązujące przepisy nie ograniczają spadkodawcy w żaden sposób, jeśli idzie o wskazanie osoby spadkobiercy lub spadkobierców.

Testament sporządzony przez spadkodawcę może w pewnych przypadkach okazać się nieważny. Art. 945 k.c. stanowi, iż testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

 1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
 2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
 3. pod wpływem groźby.

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Testament może również okazać się nieważny w przypadku, gdy:

 1. testament zawiera rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy,
 2. testament został sporządzony przez osobę niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. testament został sporządzony przez przedstawiciela,
 4. testament został sporządzony z naruszeniem przepisów o formie testamentu,
 5. spadkobierca został powołany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, a z treści testamentu lub okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany,
 6. spadkodawca zawarł w testamencie podstawienie powiernicze, a z treści testamentu lub okoliczności wynika, że bez takiego ograniczenia spadkobierca nie zostałby powołany.
Następna strona

Nr 24
(sierpień 2014)

Należy pamiętać, iż testament, jak każda czynność prawna, może być także nieważny, jeżeli jego treść jest sprzeczna z ustawą, z zasadami współżycia społecznego lub ma na celu obejście ustawy.

Testament może zostać w każdym czasie odwołany przez spadkodawcę. Spadkodawca może odwołać zarówno cały testament, jak i jego niektóre postanowienia. Adekwatnie jak przy sporządzaniu testamentu, odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a odwołanie testamentu nie może nastąpić przez przedstawiciela.

Testament może zostać odwołany w sposób wyraźny lub dorozumiany. Odwołanie testamentu przez spadkodawcę może nastąpić w sytuacji, gdy:

 1. spadkodawca sporządzi nowy testament,
 2. spadkodawca w zamiarze odwołania zniszczy testament lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność,
 3. spadkodawca dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jeżeli spadkodawca sporządzi nowy testament, a nie zaznaczy w nim, iż poprzedni testament odwołuje, to odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, które nie dają się pogodzić z treścią nowego testamentu.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl