Nr 51
(listopad 2016)

Środki zgromadzone na rachunku Otwartego Funduszu Emerytalnego a rozwód

Na wstępie zaznaczam, iż niniejszy artykuł dotyczy sytuacji, gdy w trakcie trwania małżeństwa, między małżonkami istniała małżeńska wspólność majątkowa.

W praktyce bywają sytuacje, gdy po rozwodzie, małżonkowie nie dokonują podziału majątku wspólnego albo dokonują go bez uwzględnienia środków zgromadzonych na rachunku Otwartego Funduszu Emerytalnego. Powyższe wynika z faktu, że nie w każdej sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie, strony korzystają z pomocy pełnomocnika, który by je o tym powiadomił.

Co się więc dzieje ze środkami zgromadzonymi na rachunku Otwartego Funduszu Emerytalnego po rozwodzie?

Zacznę od wskazania na przepis art 126 ustawy z dnia 28.08.1997r. (z późniejszymi zmianami) o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, który stanowi: Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu.

Powyższy przepis wskazuje, iż w ramach podziału takie środki nie są wypłacane niejako „do ręki” byłego małżonka, ale na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. Taka wypłata transferowa jest dokonywana w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, zaś kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty, po przedstawieniu funduszowi dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły byłemu współmałżonkowi.

Następna strona

Nr 51
(listopad 2016)

Jeżeli były współmałżonek uprawniony nie posiada rachunku w otwartym funduszu i, w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły byłemu małżonkowi, nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, do którego należy drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko byłego współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego współmałżonka. Z chwilą otwarcia rachunku były współmałżonek uprawniony uzyskuje członkostwo w funduszu, które Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie wraz z warunkami członkostwa uprawnionego współmałżonka.

W każdej sprawie o podział majątku wspólnego, jeżeli istniała majątkowa wspólność małżeńska, należy pamiętać o uwzględnieniu środków zgromadzonych na rachunku OFE.

Powyższy artykuł obejmuje stan prawny na dzień 01.11.2016r.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl