Nr 36
(sierpień 2015)

Tryb wydawania i prostowania świadectw pracy

Świadectwo pracy jest niezwykle ważnym dokumentem, albowiem zawiera ono wiele informacji zarówno dla pracownika jak i przyszłego pracodawcy, a także dla organów ZUS (w przypadku ubiegania się o świadczenia z ubezpieczeń społecznych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Winien uczynić to niezwłocznie - czyli w dniu rozwiązania umowy o pracę. Należy jednakże pamiętać, iż w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony, umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

W przypadku, gdy nie jest możliwe wręczenie pracownikowi świadectwa pracy pracodawca może wysłać je pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres znajdujący się w aktach pracownika. W sytuacji, gdy przesyłka zostanie zwrócona z adnotacją, że dana osoba się wyprowadziła, pracodawca pozostawia takie świadectwo pracy w aktach osobowych pracownika. Uznaje się, iż zostało ono skutecznie doręczone. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku ustalania nowego adresu pracownika.

Należy pamiętać, iż w świetle obowiązujących przepisów niewydanie świadectwa pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Co jeśli okaże się, iż wydane pracownikowi świadectwo pracy zawiera błędy? Przepisy dopuszczają możliwość jego sprostowania. Może to uczynić pracodawca samodzielnie, jeżeli dostrzeże omyłkę lub na wniosek pracownika.

W sytuacji, gdy to pracodawca dostrzeże nieprawidłowości w wystawionym przez siebie dokumencie winien on wystawić nowy dokument o prawidłowej treści i doręczyć go pracownikowi. Warto sporządzić i wpiąć do akt osobowych pracownika, wraz z kopią nowego świadectwa pracy, notatkę o przyczynach wprowadzonej zmiany.

Następna strona

Nr 36
(sierpień 2015)

W sytuacji, gdy pracownik dostrzeże błędy w otrzymanym świadectwie pracy winien on w terminie 7 dni od daty jego otrzymania zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. Pracodawca ma 7 dni na rozpatrzenie żądania pracownika. Jeżeli nie widzi podstaw do sprostowania świadectwa pracy winien pisemnie powiadomić o tym pracownika. Pracownik ma wtedy prawo w terminie 7 dni od otrzymania odpowiedzi wystąpić do sądu pracy z powództwem o sprostowanie świadectwa pracy. Prawomocne orzeczenie sądu nakłada na pracodawcę obowiązek wydania w terminie trzech dni nowego poprawnego świadectwa pracy. Analogicznie winien postąpić pracodawca, jeżeli sąd orzeknie, iż rozwiązanie z pracownikiem lub wypowiedzenie mu umowy o pracę było niezgodne z przepisami.

W sytuacji, gdy pracodawca uzna, iż wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy jest zasadny sporządza nowe świadectwo pracy. Należy wtedy usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć stare świadectwo pracy, a w jego miejsce wpiąć kopię nowego poprawnego dokumentu.

Bardzo często zdarza się, iż pracownicy występują z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy po kilku latach, najczęściej w sytuacji gdy starają się o emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych, co wtedy? Przepisy nie regulują takich sytuacji. Pracodawca nie ma prawnego obowiązku rozpoznawania takiego wniosku, jednakże w mojej ocenie winien on zbadać czy nie powinien jednak przychylić się do wniosku pracownika, jeżeli świadectwo pracy rzeczywiście zawiera błędy.

Zwracam uwagę, iż sprostowane świadectwo pracy zawsze powinno być sporządzone przez pracodawcę z datą bieżącą i opatrzone pieczątką pracodawcy lub jego następcy prawnego. W żadnym wypadku nie wolno antydatować świadectwa pracy ani też umieszczać pod nim pieczątek nieistniejącego już pracodawcy.


Autor artykułu:
Magdalena Muzyk, radca prawny, kancelaria.mmuzyk@gmail.com
www.prawnik-bielsko.com.pl