Nr 6
(luty 2013)

Uporczywe niewpłacanie w terminie podatku jako wykroczenie skarbowe z art. 57 k.k.s.

Jednym z najczęściej popełnianych podatkowych czynów zabronionych jest stypizowane w przepisie art. 57 k.k.s. wykroczenie skarbowe. Przepis ten stanowi, iż:

Art. 57. § 1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 2. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 1 wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

Zgodnie z literalnym brzmieniem w/w przepisu, podmiotem czynu zabronionego jest podatnik, który uporczywie nie wpłaca podatku.

Podatnikiem, w rozumieniu przepisu art. 57 k.k.s., jest:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu,
  • osoba zobowiązana do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym,
  • podmiot zobowiązany do uiszczenia należności stanowiących przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej,
  • wspólnik spółki cywilnej, który nie wpłaca w imieniu tej spółki będącej podatnikiem VAT (w sposób uporczywy) podatku w terminie.
Następna strona

Nr 6
(luty 2013)

Sprawcą wykroczenia stypizowanego w przepisie art. 57 k.k.s., będzie również osoba, która na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Czynność sprawcza polega na uporczywym niewpłacaniu podatku w terminie. Chodzi tu o czynności powtarzane wielokrotnie. Jednorazowe zaniechanie zapłaty podatku nie stanowi o uporczywości.

Zapłata w całości należnego podatku na rzecz właściwego organu przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe umożliwia stosowanie fakultatywnego odstąpienia od wymierzenia kary (art. 57 § 2 k.k.s).


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl