Nr 15
(listopad 2013)

Uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w zakresie tzw. kontroli fotoradarowej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja - straż gminna (miejska). Art. 11 ust.1 pkt 2 tej ustawy stanowi, iż do zadań straży gminnych należy czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Strażnicy są uprawnieni do dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego.

W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu. Uprawnienie to zostało przez ustawodawcę doprecyzowane w ust. 4 art. 129b Prawa o ruchu drogowym, stanowiącym iż strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

Następna strona

Nr 15
(listopad 2013)

Powyższe normy wskazują, iż uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w zakresie tzw. kontroli fotoradarowej zostały ograniczone do możliwości utrwalania wykroczeń naruszających przepisy ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących o charakterze przenośnym lub znajdujących się w niepozostającym w ruchu pojeździe, na którym urządzenie to zostało zainstalowane. A zatem należy stwierdzić, że straż gminna (miejska) nie posiada uprawnień do sprawowania kontroli drogowej z użyciem urządzeń rejestrujących o charakterze stacjonarnym.

Zgodnie z art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania, w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.

Przedstawione powyżej przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym przyznając strażom gminnym (miejskim) ściśle określone uprawnienia, jednocześnie wyłączyły możliwość dokonywania czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Dlatego też, uzasadniony jest wniosek, iż straż gminna (miejska) nie posiada uprawnień do wystawiania mandatów za przekroczenie prędkości stwierdzone przez stacjonarny fotoradar, a także prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kierowania wniosku do sądu o ukaranie obwinionego oraz do wnoszenia środków zaskarżenia w przypadku, gdy dotyczy to wykroczeń związanych z naruszeniem Prawa o ruchu drogowym, ujawnionych za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl