Nr 7
(marzec 2013)

Ustalenie adresu dłużnika

Często mają miejsce sytuacje, gdy wierzyciel pomimo dysponowania danymi dłużnika, w tym jego adresem, wysyłając do dłużnika korespondencję (np. wezwanie do zapłaty) otrzymuje ją z powrotem z adnotacją, iż adresat nie mieszka pod danym adresem, bądź wyprowadził się. Sytuacja taka powstaje, gdy dłużnik zmienia swoje miejsce zamieszkania, swoją siedzibę, bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wtedy konieczne staje się uzyskanie informacji o miejscu zamieszkania, adresie siedziby, miejsca wykonywania działalności z odpowiednich ewidencji i rejestrów. Wybór, do której ewidencji czy rejestru wystąpić z odpowiednim wnioskiem, zależy przede wszystkim od tego, czy dłużnikiem jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna oraz od tego czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą lub nie.


Osoby fizyczne

Informacje adresowe o dłużniku będącym osobą fizyczną i nie prowadzącym działalności gospodarczej można uzyskać z ewidencji ludności. W tym celu należy w organie gminy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu. We wniosku należy wykazać interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia. Należy wskazać, iż np. uzyskanie zaświadczenia jest konieczne w celu dochodzenia należności. Celowe będzie również wskazanie stosunku prawnego, z którego powstał dług oraz przytoczenie okoliczności, że pod podanym przez dłużnika adresem nie można go odnaleźć. Wniosek podlega opłacie w wysokości 31 zł.

W sytuacji, gdy nie udało się uzyskać informacji adresowych w danej gminie lub gdy w ogóle nie wiemy, w której gminie dłużnik może być zameldowany, należy złożyć wniosek do zbioru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności) prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Uzyskanie informacji o osobie wiąże się z koniecznością wykazania we wniosku interesu prawnego w uzyskaniu takich danych. Interes prawny wnioskodawcy w uzyskaniu danych adresowych mogą wskazywać załączone do wniosku wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie dłużnika (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych). Wniosek także podlega opłacie w wysokości 31 zł.

Następna strona

Nr 7
(marzec 2013)

W sytuacji, gdy dłużnik jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, czyli jest przedsiębiorcą, w celu uzyskania jego danych adresowych należy skorzystać z wyszukiwania wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDIG) dostępnej na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl

Po wpisaniu informacji jak np. nazwisko i imię dłużnika, nr NIP otrzymamy informację o adresie głównego miejsca wykonywania działalności przedsiębiorcy, jak również o tym czy dłużnik nadal prowadzi działalność gospodarczą.


Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Jeżeli chcemy uzyskać dane adresowe dłużnika będącego osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej to w celu uzyskania adresu należy skorzystać z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępnej na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs

Znajdziemy tu dane adresowe spółek, spółdzielni, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ.

Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl