Nr 19
(marzec 2014)

Wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka

Zgodnie z art. 28 §1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Przesłankami skorzystania z art. 28 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są:

  1. niespełnianie przez jednego z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  2. pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu,
przy czym obie te przesłanki muszą zachodzić łącznie.

Nakaz wypłaty sąd wydaje w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek małżonka osoby nieprzyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Postanowienie nakazujące wypłatę wynagrodzenia za pracę lub innych należności przypadających jednemu z małżonków do rąk drugiego z małżonków staje się skuteczne po uprawomocnieniu się, nie podlega ono wykonaniu w drodze egzekucji.

Nakazanie wypłaty do rąk drugiego z małżonków dotyczyć może wynagrodzenia za pracę oraz innych należności powtarzających się, mających charakter dochodów małżonka. Może dotyczyć premii i innych dodatków do wynagrodzenia za pracę, np. dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych bądź nocnych, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, tzw. "trzynastek", a także rent i emerytur. Należności te, aby mogły zostać objęte sądowym nakazem muszą posiadać cechy trwałości i okresowości.

Nakaz wypłaty może obejmować całe wynagrodzenie za pracę albo inne należności jednego z małżonków lub tylko ich część, w zależności od konkretnych okoliczności sprawy. Istotne znaczenie będzie mieć wysokość kosztów utrzymania rodziny, jej potrzeby oraz wysokość wynagrodzenia za pracę albo innych należności jednego z małżonków.

Następna strona

Nr 19
(marzec 2014)

W przypadku, gdy ten z małżonków, którego wynagrodzenie za pracę zostało objęte nakazem wydanym na podstawie art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zmieni miejsce pracy - nakaz upada. Aby wynagrodzenie za pracę należne temu małżonkowi w nowym miejscu pracy mogło być wypłacane do rąk drugiego z małżonków, konieczne jest złożenie do sądu nowego wniosku i wydanie nowego postanowienia nakazującego wypłatę do rąk drugiego małżonka.

Nakaz wypłaty zgodnie z art. 28 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl