Nr 19
(marzec 2014)

Zakres badań lekarskich osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych

Pracodawcy mają obowiązek poddać badaniom lekarskim każdego pracownika. Zgodnie z przepisami rozszerzony zakres badań obejmuje kierowców jak również osoby, którym pracodawca powierza, obok ich podstawowych obowiązków, prowadzenie pojazdów w ramach obowiązków służbowych. W sytuacji, gdy pracodawca powierza niektórym pracownikom, nawet sporadycznie, prowadzenie pojazdów w ramach obowiązków służbowych, pracownicy ci powinni przejść badania profilaktyczne, o jakich mowa w art. 299 k.p., tj. badania wstępne i okresowe. Szczegółowy zakres tych badań określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w kodeksie pracy. Dodatkowo z treści przepisu zawartego w § 4 ust. 4 pkt. 5 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami wynika, iż dla osób posiadających prawo jazdy A, A1, B, B1, B+E, t, kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych obligatoryjne jest przeprowadzenie badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.

Wskazać również należy, iż w kwestii badań lekarskich osób kierujących pojazdami wypowiedziało się Ministerstwo Zdrowia zwracając uwagę na treść § 4 cyt. rozporządzenia nakazującego pracodawcy kierować pracownika na badania profilaktyczne i wskazywać w treści skierowania odpowiednie informacje mające wpływ na zakres badania, a więc czy na danym stanowisku pracy występują warunki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Pracodawca powinien również wskazać aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonywanych na tych stanowiskach. Podczas badań lekarskich przeprowadzanych na podstawie takiego skierowania lekarz winien zastosować się do zaleceń wynikających ze wskazówek metodycznych określonych w załączniku nr 1 do cyt. rozporządzenia, które określają zakres oraz częstotliwość badań profilaktycznych pracowników.

Mając na uwadze, iż ośrodki medycyny pracy przyjmują, w ślad za wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny pracy, iż prowadzenie pojazdu w ramach obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika sprawności psychoruchowej, należy przyjąć, zgodnie z w/w wskazówkami, iż przy wykonywaniu prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej zakres wymaganego badania wstępnego, poza badaniem ogólnym wykonywanym przez lekarza orzekającego, wchodzą badania okulistyczne i neurologiczne oraz testy sprawności psychoruchowej wykonywane przez psychologa.

Następna strona

Nr 19
(marzec 2014)

Tak więc pracownik, któremu pracodawca w ramach obowiązków służbowych polecił prowadzenie samochodu, podlega obowiązkowi badań w zakresie przewidzianym dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej. Należy jednakże pamiętać, iż badania w pełnym zakresie, w tym badania sprawności psychoruchowej, są przeprowadzane obowiązkowo tylko podczas badania wstępnego. Zgodnie z przepisami badania takie winny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 3-4 lata, a w przypadku osób po 50 roku życia co 2 lata. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej od pracy lub pracownika. (§ 2 pkt. 2 cyt. rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.)


Autor artykułu:
Magdalena Muzyk, radca prawny, kancelaria.mmuzyk@gmail.com
www.prawnik-bielsko.com.pl