Nr 22
(czerwiec 2014)

Zatrudnianie młodzieży a obowiązki z zakresu BHP

Zbliża się sezon wakacyjny, jak co roku wielu pracodawców zatrudni młodych ludzi w ramach zlecenia przy pracach sezonowych. O czym powinni pamiętać?

Z treści art. 304 § 1 k.p. wynika, iż pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Powyższe wymagania mogą prowadzić do konieczności przeprowadzenia badań lekarskich, jak też obowiązku przeszkolenia w zakresie BHP osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy nr 174 z dnia 27 lipca 2007 r. (GNP/426/4560-364/07/PE) "jeżeli zagrożenia związane z warunkami pracy lub jej przebiegiem są na tyle duże, że nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne z odpowiednim stanem zdrowia i przeszkoleniem BHP, to pracodawca lub inny podmiot organizujący prace może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilną, aby poddała się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP. Przy czym pracodawca może stwierdzić, iż ze względu na zagrożenia na danym stanowisku pracy będzie zalecał wykonywanie przez zleceniobiorcę tylko jednego z tych obowiązków, np. instruktażu stanowiskowego."

Również w orzecznictwie reprezentowany jest pogląd, iż jeśli pomimo braku wyraźnego nakazu przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP oraz kierowania na badania lekarskie rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy wskazywał na celowość dopuszczania do pracy wyłącznie osób cieszących się odpowiednim stanem zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP, pracodawca może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu BHP. (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1974 r., sygn. akt II CR 493/74)

Należy wskazać, iż pomimo, iż przepisy nie nakazują kierowania osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia na badania lekarskie, pracodawca winien to zrobić, jeśli chce mieć pewność, że taka osoba może wykonywać pracę na powierzonym jej stanowisku.

Następna strona

Nr 22
(czerwiec 2014)

Zdaniem części komentatorów w sytuacji, gdy umowy cywilnoprawne zawierane są z osobami małoletnimi, osoby te winny mieć przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy wstępne badania lekarskie, a także odbyć wstępne szkolenie z zakresu BHP.

Wobec braku jednoznacznego obowiązku wynikającego wprost z przepisów kodeksu pracy ostateczna decyzja w tej kwestii każdorazowo będzie należała do pracodawcy.


Autor artykułu:
Magdalena Muzyk, radca prawny, kancelaria.mmuzyk@gmail.com
www.prawnik-bielsko.com.pl