Nr 9
(maj 2013)

Zgoda na pobranie krwi od osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia

Na gruncie polskiego prawa nie ulega wątpliwości, iż pobranie krwi od osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia po użyciu alkoholu, może odbyć się także bez jej zgody. Podstawę do takiego stwierdzenia dają kodeksu postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 129i ustawy Prawo o ruchu drogowym badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jednak w przypadku, gdy stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu, ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu. Badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie może być przeprowadzone także w razie braku zgody kierującego, o czym jednak należy go uprzedzić.

Warunki i sposób dokonywania badań koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. Badania, przeprowadzane w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie osób wskazanych powyżej mogą obejmować badanie wydychanego powietrza, badanie krwi i badanie moczu.

W przypadku osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu, osoby te mogą być poddane badaniom na żądanie organu właściwego do prowadzenia śledztwa, dochodzenia lub postępowania w sprawach o wykroczenia oraz sądu. W miarę możliwości badanie wydychanego powietrza powinno być przeprowadzone przed innymi badaniami na zawartość alkoholu w organizmie.

W razie odmowy osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu poddania się zabiegowi pobrania krwi należy przystąpić do pobrania krwi mimo braku zgody tej osoby, o czym należy ją uprzedzić.

Następna strona

Nr 9
(maj 2013)

Powołane wyżej rozporządzenie w §5 ust. 5, jako jedyną podstawę do odstąpienia od pobrania krwi wymienia powzięcie uzasadnionego podejrzenia, iż pobranie krwi spowoduje zagrożenie życia lub zdrowa. W takim przypadku decyzję o dokonaniu zabiegu podejmuje lekarz.

Należy również podkreślić, iż nie każda osoba uprawniona jest do pobierania krwi do badania w przypadku osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu. Do pobrania krwi do badań obowiązany jest lekarz lub na jego zlecenie pracownik medyczny zakładu społecznego służby zdrowia lub izby wytrzeźwień, a jeżeli badanie dotyczy żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby zatrudnionej w jednostce wojskowej lub jednostce resortu spraw wewnętrznych - także lekarz bądź inny pracownik medyczny wojskowej służby zdrowia lub służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pobranie krwi może również nastąpić poza zakładami wskazanymi powyżej, pod warunkiem, że krew będzie pobrana przez lekarza.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl