Nr 8
(kwiecień 2013)

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Wiele osób po orzeczeniu rozwodu chce powrócić do swojego nazwiska, jakie nosiły przed zawarciem związku małżeńskiego. Są to przede wszystkim kobiety, bowiem głównie one decydują się na zmianę nazwiska po zawarciu małżeństwa.

Po orzeczeniu rozwodu możliwa jest zmiana nazwiska, która polega na rezygnacji z nazwiska męża lub żony i powrotu do nazwiska noszonego przez zawarciem małżeństwa.

Ważne jest, aby planując zmianę nazwiska po rozwodzie pamiętać o zachowaniu odpowiedniego terminu, bowiem zgodnie z art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Do dokonania zmiany nazwiska nie potrzeba uzyskania zgody przez byłego małżonka, jest to wyłącznie decyzja osoby, która zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa. Może ona nadal nosić dotychczasowe nazwisko, bądź z niego niejako zrezygnować, powracając do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, bez względu na stanowisko byłego współmałżonka.

Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie. Dlatego też, nie można złożyć oświadczenia o zmianie nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Nie można również występować z żądaniem do sądu, aby w wyroku rozwodowym orzekł o zmianie nazwiska, bowiem zmiana nazwiska odbywa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Jeżeli osoba rozwiedziona, która chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa nie złożyła stosownego oświadczenia przez kierownikiem urzędu stanu cywilnego w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, zmiana nazwiska może nastąpić według ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Ważne powody to termin niezdefiniowany w przepisach. Obejmuje on zdarzenia o różnym charakterze, niemniej jednak przepisy wskazują, o jakie przypadki może najczęściej chodzić.

Następna strona

Nr 8
(kwiecień 2013)

W ustawie określono przykładowo, że takie ważne powody zachodzą w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  2. na imię lub nazwisko używane;
  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Wniosek o zmianę nazwiska składa się osobiście do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez zachowania wymogów osobistego złożenia, bądź złożenia za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl