Nr 2
(październik 2012)

Zmiana nazwy ulicy, a konsekwencje finansowe mieszkańców

Nadanie nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985r., o drogach publicznych, należy do wyłącznej właściwości gminy.

Warunkiem koniecznym do realizacji tego zadania, jest:

  • posiadanie przez ulice statusu drogi publicznej (w przypadku dróg niepublicznych wymagana jest dodatkowo zgoda właścicieli terenów);
  • nadanie nazw ulic musi dotyczyć dróg istniejących, a nie takich, które jeszcze nie zostały zbudowane i których status jest niejasny;

Najwięcej kontrowersji budzi nie nadawanie nazw ulic, a ich zmiana. Wiąże się ona bowiem z wydatkami mieszkańców, albowiem nowy adres oznacza zmianę dokumentów. Należy wyrobić nowe dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, a osoby prowadzące działalność gospodarczą poza uaktualnieniem danych we właściwych rejestrach, dodatkowo muszą wymienić pieczątki, wizytówki, itd. Choć koszty te są niemałe, to jednak gmina nie będzie ich zwracać.

Taki stan nie jest obojętny dla każdego budżetu domowego, dlatego warto zwrócić uwagę na dwie możliwości zwolnienia z opłaty za wydanie dokumentów: dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy.

Treść przepisu art. 79b ustawy prawo o ruchu drogowym, wskazuje iż: W przypadku, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.

Następna strona

Nr 2
(październik 2012)

Z kolei z przepisu art. 98a ustawy prawo o ruchu drogowym wynika, iż: W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu.

Powyższe przepisy upoważniły radę powiatu do zwolnienia lub zmniejszenia opłaty z tytułu wymiany dowodu rejestracyjnego jak i prawa jazdy w przypadkach, gdy wynika to ze zmiany administracyjnej, jaką niewątpliwie jest zmiana nazwy ulicy. Jest to jednak uprawnienie, a nie obowiązek rady powiatu, a co za tym idzie, nie można jej zmusić do podjęcia stosownej uchwały.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl