Nr 28
(grudzień 2014)

Zmiana postanowien dotyczących kontaktów z dzieckiem zawartych w wyroku rozwodowym w trybie przepisu art. 1135 k.r.o.

Jednym z rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym jest ustalenie prawa do kontaktów z dzieckiem. Kontakty te obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 k.r.o). Należy wskazać, iż sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem ustalony w wyroku rozwodowym, ma charakter ramowy. Często rozwiedzeni rodzice modyfikują go sami w zależności od okoliczności np. zmieniają ustalone na poniedziałek kontakty na czwartek, zamiast ustalonych kontaktów w pierwszy i trzeci weekend miesiąca, kontakt odbywa się w drugi i czwarty weekend miesiąca. Bywa i tak, że w zależności od potrzeb dziecka kontakty odbywają się w dodatkowe dni np. w dzień ojca. Tego rodzaju zmiany rodzice mogą dowolnie wprowadzać. Jeżeli jednak rodzice nie są w stanie się porozumieć, koniecznym jest złożenie wniosku o zmianę rozstrzygnięcia ustalającego kontakty z dzieckiem.

Przepis art. 1135 k.r.o. wskazuje, iż sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Jak wskazuje się w doktrynie, powyższy przepis nie obejmuje kwestii uregulowanych w przepisach art. 1132, art. 1133, art. 1134 k.r.o., w tym znaczeniu, że .nie jest podstawą ograniczenia (także większego niż poprzednio) albo pozbawienia utrzymywania kontaktów. Natomiast przepis ten umożliwia zmianę utrzymywania kontaktów, która nie polega na ograniczeniu ich zakresu albo na ich pozbawieniu. Sprowadza się natomiast do .neutralnej. w swojej istocie zmiany terminów, częstotliwości czasu trwania, uzasadnionych zmianą sytuacji stron, nieniosącą jednak zagrożenia dobra dziecka. Przepis art. 1135 umożliwia więc dokonanie zmian idących w .pozytywnym kierunku., poprzez umniejszenie ograniczeń i zakazów (T. Sokołowski, Komentarz do art. 1135 k.r.o.).

Przesłanką do zmiany rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów będzie zawsze dobro dziecka, a nie dobro rodzica. Z tego powodu powoływanie się we wnioskach kierowanych do sądu, na okoliczności, iż rodzic tęskni za dzieckiem albo ma problem z odbyciem kontaktu w określony sposób, czego nie mógł wcześniej przewidzieć, nigdy nie doprowadzi do zmiany orzeczenia, bowiem wskazuje na dobro rodzica a nie dziecka.

Następna strona

Nr 28
(grudzień 2014)

Aby doprowadzić do zmiany rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów, należy we właściwym sądzie opiekuńczym (Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Opiekuńczy) złożyć wniosek o zmianę rozstrzygnięcia ustalającego kontakty z dzieckiem. Wniosek taki może złożyć każdy z rodziców, wskazując okoliczności będące podstawą tej zmiany. Przykładowo, aby rozszerzyć ustalone kontakty z dzieckiem należy przede wszystkim wskazać, iż dotychczasowe kontakty nie zaspokajają w pełni potrzeb dziecka, że dobro dziecka wymaga tego właśnie rozszerzenia (np. częstszych kontaktów z ojcem). Wniosek składa się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Warto skorzystać z fachowej pomocy prawnika (radcy prawnego lub adwokata) do reprezentowania w postępowaniu lub choćby napisania takiego wniosku. Odpowiednio sformułowany wniosek i jego argumentacja w dużej mierze przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanej zmiany ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl