Nr 37
(wrzesień 2015)

Zmiana przepisów dotyczących opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

Od dnia 29 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe uregulowania dotyczące opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców.

Na gruncie poprzedniego stanu prawnego obowiązywała zasada obligatoryjnego ograniczenia praw jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z treścią art. 58 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, tj. przed dniem 29 sierpnia br., sąd uwzględniał porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli było ono zgodne z dobrem dziecka.

Sąd mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli rodzice przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie i zasadne było oczekiwanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka. Natomiast w sytuacji, gdy rodzice nie porozumieli się co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej sąd powierzał wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Dzięki nowelizacji ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy i ustawy kodeks postępowania cywilnego, która weszły w życie 29 sierpnia br., sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, co oznacza, iż sąd orzekający w sprawach rozwodowych nie musi ograniczać jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej, nawet jeśli rodzice nie osiągną porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jedynie w sytuacji, gdy wymagać będzie tego dobro dziecka, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Następna strona

Nr 37
(wrzesień 2015)

Ponadto, na zgodny wniosek rodziców sąd nie będzie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, co oznacza pozostawienie rodzicom swobody w ukształtowaniu kontaktów dziecka z obojgiem rodziców po ich rozwodzie.

Wprowadzone nowelizacje pozwolą na zagwarantowanie dziecku rodziców, którzy się rozwiedli, prawa do wychowania przez oboje rodziców oraz prawa do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców.

Natomiast rozwodzący się małżonkowie będą mieli możliwość bycia obecnymi na równorzędnych prawach w życiu dziecka, pomimo życia w rozłączeniu.


Autor artykułu:
Agnieszka Nowakowska-Długosz, radca prawny,
Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Piastowska 1 lok. 34, Bielsko-Biała,
tel. 691 554 228, kontakt@kancelaria-nowakowska.pl