Nr 52
(grudzień 2016)

Zwolnienie z obowiązku sprawowania opieki - art 152 k.r.o.

W praktyce zawodowej, coraz więcej osób zgłasza się na poradę dotyczącą zwolnienia z obowiązku sprawowania opieki. Pytania te padają głównie przy okazji omawiania problematyki ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego. Postanowiłam w kilku słowach przekazać ogólne informacje dotyczące właśnie zwolnienia z obowiązku sprawowania opieki.

Zacznę może od wskazania, iż osoba wyznaczona przez sąd opiekuńczy (sąd rodzinny) ma obowiązek objąć opiekę. Przepis art 152 k.r.o. wskazuje, że „z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zwolnić od tego obowiązku”.


Co powinna zrobić osoba, która chce być zwolniona z obowiązku objęcia opieki?

Powinna złożyć w sądzie umotywowany ważnymi powodami wniosek. Przepis art 152 k.r.o., nie zawiera katalogu tych ważnych powodów, co powoduje, że sąd rozpoznaje każdy wniosek indywidualnie umożliwiając dokonanie jego oceny sędziemu.


Jakie mogą być ważne powody zwolnienia z obowiązku objęcia opieki?

Jako przykład podawany we wnioskach, można skazać na zaawansowany wiek opiekuna, niepełnosprawność, obciążenie obowiązkami rodzinnymi czy zawodowymi itp., które w danych okolicznościach ocenione zostaną jako ważne powody do zwolnienia od obowiązku sprawowania opieki. Podkreślić należy, że powód powoływany jako przyczyna zwolnienia od obowiązku objęcia opieki, musi uniemożliwiać jej sprawowanie.

Następna strona

Nr 52
(grudzień 2016)

Moment złożenia wniosku o zwolnienie od objęcia opieki

Przepis art 152 k.r.o. nie precyzuje momentu w którym można składać wniosek o zwolnienia od objęcia opieki, co powoduje, że można go złożyć zarówno przed wyznaczeniem opiekuna w postępowaniu sądowym, jak i po wyznaczeniu. W tym miejscu odwołuje się do przepisu art 592 k.p.c., który już precyzuje nam termin składania wniosku, albowiem, zgodnie z jego treścią „o zwolnieniu od obowiązku objęcia opieki sąd opiekuńczy rozstrzyga na wniosek osoby ustanowionej opiekunem, zgłoszony w ciągu tygodnia od doręczenia jej postanowienia w tym przedmiocie”.


Grzywna za uchylanie się od objęcia opieki

Za uchylanie się od obowiązku objęcia opieki, możne być nałożona grzywna. Na podstawie przepisu art 598 k.p.c., sąd może (nie musi) nałożyć grzywnę na osobę, która uchyla się od objęcia opieki, które następuje przez złożenie przyrzeczenia. Z tego powodu, uchylanie od złożenia takiego przyrzeczenia jest równoznaczne z uchylaniem od objęcia opieki.

Niniejszy artykuł obejmuje stan prawny na dzień 01.12.2016r.


Autor artykułu:
Małgorzata Karcz, radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Veritas w Bielsku-Białej, redaktor naczelny "Biuletynu Prawnego", m.karcz@kancelaria-veritas.pl